ELEKTRONİK ALTYAZI OPERATÖRLÜĞÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan ………………………………………………………………………………-……….………………………………………………………………………………….. adresinde mukim olan ……………………………………………………………. (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim olan ………………………………………………….. (işbu sözleşmede ALTYAZI OPERATÖRÜ olarak anılacaktır) arasında, …………………………………………………………………..…………………………… adlı etkinlikte (bundan sonra ETKİNLİK olarak anılacaktır) geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlar altında film altyazı operatörlüğüne yönelik olarak hazırlanıp imzalanmıştır. 

(I) SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Bu sözleşme, ETKİNLİK’te gösterilecek filmlerin Türkçe ya da başka dildeki altyazısının (bundan böyle ALTYAZI olarak anılacaktır) kapsamı ile ALTYAZI OPERATÖRÜ’nün İŞVEREN’e vereceği süreli hizmetin kapsamının düzenlenmesine ilişkindir.

(II) TAAHHÜTLER 

(1) ALTYAZI OPERATÖRÜ, ilgili film gösterimi başlamadan 10 dakika önce ve film gösterimi süresince görev yerinde olacağını taahhüt etmektedir.

(2) Çeviri ve gösterim kopyalarının aynı olması ALTYAZI OPERATÖRÜ’nün sorumlulukları arasında değildir. Dolayısıyla iki kopya arasındaki farklardan doğabilecek teknik aksaklıklardan ya da seyirci müdahalesinden doğabilecek senkron bozulmalarından ALTYAZI OPERATÖRÜ mesul değildir.

(3) Gösterim tarihinden bir gün öncesine kadar seansın iptal olduğu ALTYAZI OPERATÖRÜ’ne bildirilmelidir. Aksi takdirde ALTYAZI OPERATÖRÜ seansını tamamlamış sayılır.

(4) ALTYAZI OPERATÖRÜ’nün salondaki yeri elektronik altyazının kalitesini etkilemeyecek şekilde konumlandırılmalı ve ergonomik standartlara uygun olmalıdır. Bu durumun sağlanamadığı koşullardan doğabilecek aksaklıklardan ALTYAZI OPERATÖRÜ sorumlu değildir.

(5) ETKİNLİK’te gösterilecek olan filmin dili İngilizce ya da Türkçe değilse ve kopyanın üzerinde İngilizce veya Türkçe altyazı yoksa ALTYAZI OPERATÖRÜ bu durumdan haberdar edilmelidir. ALTYAZI OPERATÖRÜ’ne gösterim öncesinde izlemesi için gösterim kopyasının linki iletilmelidir. Seans öncesinde gerçekleştirilmesi gereken izleme görevi için kendisine filmin süresine bağlı olarak gereken seans ücreti ödenmelidir.

(6) Filmin gösterimi öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı filmin süresi, dolayısıyla ALTYAZI OPERATÖRÜ’nün salonda durma süresi uzadığı takdirde bu süre seans süresine eklenecek ve altyazı operatörlüğü ücreti buna göre belirlenecektir.

(7) Gösterim öncesinde, ALTYAZI’nın bilgisayara yüklenmiş olmasından, altyazı operatörlüğü sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasından ve bunların kontrolünden ve/veya gösterim sırasında altyazı operatörlüğü sisteminde oluşabilecek teknik aksaklıklardan ALTYAZI OPERATÖRÜ sorumlu değildir. 

(8) ALTYAZI OPERATÖRÜ herhangi mücbir bir sebep olmadığı sürece, üstlendiği seansta altyazı operatörlüğü hizmetini yerine getirmek üzere madde II fıkra (1)’de belirtilen koşullar dahilinde ilgili gösterim salonunda hazır bulunmakla yükümlüdür. Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın yukarıda belirtilen koşullar dahilinde gösterim salonunda bulunmadığı taktirde ilgili seanstan alması gereken ücrete ek olarak aynı uzunluktaki bir seanstan daha elde edeceği ücretin, toplam hak ediş meblağından kesilmesini kabul eder. 

(III) ELEKTRONİK ALTYAZI OPERATÖRLÜĞÜ KAPSAMI 

ALTYAZI OPERATÖRLÜĞÜ, ilgili filmin ALTYAZI’sının, altyazı operatörlüğü sistemi üzerinden eş zamanlı olarak izleyiciye ulaştırılması işidir. Söz konusu iş ALTYAZI’da herhangi bir düzeltme yapma gereğini kapsamaz. 

(IV) ELEKTRONİK ALTYAZI SEANS ÜCRETİ 

(1) ALTYAZI OPERATÖRÜ işbu sözleşme kapsamında ETKİNLİK dahilinde altyazı operatörlüğü işini yerine getirecektir. İş karşılığı İŞVEREN tarafından ALTYAZI OPERATÖRÜ’ne ödenecek ücret, Çevirmenler Meslek Birliği tarafından duyurulan işin gerçekleştirildiği yıl için geçerli rayiç üzerinden aşağıdaki sınıflandırmaya göre ödenecektir:

Standart film (120 dakikaya kadar)
120-139 dakika arası film
140 dakika ve üzeri film
Gece seansı

(2) Altyazı operatörlüğü ücretinin tamamı ETKİNLİK bitimini müteakip bir (1) ay içindeki iş günlerinden birinde ALTYAZI OPERATÖRÜ’ne, yazılı bir makbuz karşılığı elden ya da banka aracılığıyla ödenir. İŞVEREN’e ait antetli ve mühürlü kâğıt üzerinde altyazı operatörlüğü yapılmış filmlerin süresi ve sayısı beher ücret karşılıklarının yer aldığı İŞ LİSTESİ, taraflara birer örneği verilecek şekilde imzalanır. İŞVEREN, ücretleri festivalin son gününden itibaren en geç bir (1) ay içinde ödemeyi taahhüt eder.

(3) İŞVEREN ücreti istediği biçimde (banka havalesi, nakit vs.) ödeyebilir. Ancak bu ödemelerdeki her türlü vergi, masraf, harç vs. gibi isimler altındaki bütün olası kesintiler İŞVEREN’e aittir. ALTYAZI OPERATÖRÜ’nün ücreti işbu sözleşmeyle belirlenmiş olan NET ücrettir.

(V) TEBLİGAT ADRESLERİ: 

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, yasal ikametgâh adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olacaktır.

(VI) DİĞER HÜKÜMLER

(1) İŞVEREN, o yıl için geçerli olan rayiç üzerinden ALTYAZI OPERATÖRÜ’ne üstlendiği İŞ LİSTESİ’ne göre yarım günlük ve tam günlük yemek bedeli karşılığı yemek kartı ya da yemek çeki verecektir.

(2) Altı (6) madde ve üç (3) sayfadan oluşan bu sözleşme ………………….. tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca tüm hükümleri okunmak suretiyle imza edilmiştir. İşbu sözleşmeye İŞ LİSTESİ de eklenecektir.

 

ALTYAZI OPERATÖRÜ

 

İŞVEREN VEYA İŞVEREN ADINA YETKİLİ