SINIRLI GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan…………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………adresinde mukim olan …………………………………………………………….(bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile………………….……………………………………………………………………… ……………………………adresinde mukim olan ………………………………………………….. (işbu sözleşmede ÇEVİRMEN olarak anılacaktır) arasında, …………………………………………………………………..………………………adlı etkinlikte (bundan sonra ETKİNLİK olarak anılacaktır) gösterilmek üzere İŞ LİSTESİNDE özgün adlarıyla belirtilen filmlerin Türkçe altyazılarının yapılması hususunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlar altında film altyazısı çevirisine yönelik olarak hazırlanıp imzalanmıştır.

(I) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, ETKİNLİK’te gösterilecek filmlerin Türkçe altyazı çevirisinin (bundan böyle kısaca “ÇEVİRİ” olarak anılacaktır) kapsamı ile ÇEVİRMEN’in İŞVEREN’e devredeceği mali hakların kapsamının düzenlenmesine ilişkindir. 

(II) TAAHHÜTLER

(1) ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’yi kendisinin yaptığını, üçüncü şahısların ÇEVİRİ üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde kendisinin hukuken sorumlu olduğunu ve bu nedenle İŞVEREN’in zarara uğraması halinde bu zararları tazminle yükümlü olduğunu beyan ve kabul eder.

(2) Buna karşılık İŞVEREN, işbu sözleşmeyle ÇEVİRMEN’den aldığı ÇEVİRİ’ye ilişkin hakları üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen devretmeyeceğini, ÇEVİRİ’yi sadece ETKİNLİK kapsamındaki sinema gösterimleri ve sözleşme süresi kapsamında İŞVEREN tarafından yapılacak özel gösterimlerde kullanacağını, ayrıca işlenme eser sahipliği nedeniyle, ÇEVİRMEN’in mali hakları ile ÇEVİRMEN’in adının belirtilmesi hususiyetindeki manevi hakkı ve diğer manevi haklarını ihlâl etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

(3) İŞVEREN, çevrilecek malzemede kanunlarca belirlenmiş olmak üzere suç unsuru taşıyabilecek öğeler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) İŞVEREN, çevrilecek malzemeyi (özgün diyalog listesi, çevrilecek filmin kayıtlı olduğu DVD, VCD veya ÇEVİRMEN’le mutabık kalınan herhangi bir video oynatıcısında veya bilgisayarda rahatça izlenebilecek biçimdeki elektronik mecra vs.) sağlamakla yükümlüdür. Bu malzemelerin başka yerlerden temin edilmesi ÇEVİRMEN’den talep edilemez.

(5) ÇEVİRMEN sözleşme konusu ÇEVİRİ’yi tam bir özen yükümlülüğü ile aslına uygun biçimde ve uluslararası bir etkinliğe yakışır nitelik ve yetkinlikte gerçekleştireceğini kabul eder. İŞVEREN’in, ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’nün onayıyla yeterli bulmadığı veya yeniden çevrilmesini istediği kısımlar olursa, ÇEVİRİ redaksiyona tabi tutulabilir. Redaksiyonun gerekçelendirilmesi ve duruma göre ÇEVİRMEN’e veya ücret karşılığı üçüncü bir kişiye yaptırılması sorumluluğu ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’ne aittir. Bu durumda yapılan değişikliklerle ilgili olarak ÇEVİRMEN’den onay alınır. İŞVEREN redaksiyonu yapan üçüncü kişinin adına da yer verme hakkına sahiptir. Bu değişiklik talebi ÇEVİRMEN’den geldiği takdirde İŞVEREN herhangi bir ücret ödemez.

(6) ÇEVİRMEN işbu sözleşmenin ilgili V/5 maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda çevirme haricinde redaksiyon/kontrol hizmeti verebilir.

(7) İŞVEREN, ETKİNLİK kapsamında gösterilecek filmlerin, bu sözleşmede anılan etkinlik dışında Türkiye gösterim hakkına sahip olmuş ve/veya olacak üçüncü şahısları ÇEVİRMEN’e yönlendirebilir. İŞVEREN bu tür durumlarda hiçbir koşul ya da biçim altında aleyhte ya da lehte taraf ya da arabuluculuk yapmamayı taahhüt eder. ÇEVİRMEN de üçüncü kişilerle doğabilecek anlaşmazlıklarda, İŞVEREN’in taahhüdünü yerine getirmesi koşuluyla, bu taahhüde istinaden İŞVEREN’i sorumlu tutamaz.

(8) İŞVEREN’in ÇEVİRMEN’e iş olarak verdiği altyazı çevirisinin ücreti, ÇEVİRİ bu sözleşme kapsamında ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’nün onayıyla İŞVEREN tarafından kabul edildikten ve uygun bulunduktan sonra film gösterilsin ya da gösterilmesin, Çevirmenler Meslek Birliği tarafından belirlenmiş ve işin gerçekleştirildiği yıl için geçerli rayiç üzerinden ve belirlenmiş koşullarda ödenir.

(9) İŞVEREN’in gerekli malzemeleri filmin gösterim zamanından en az iki (2) hafta önce ilettiği durumda ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’yi (……………………………..) e-posta adresi üzerinden filmin gösterim zamanından en az 72 saat önce İŞVEREN’in (…………………………………) e-posta adresine göndermeyi taahhüt eder. II/4 maddesinde belirtilen malzemenin ÇEVİRMEN’e geç iletilmesi gibi durumlar bu taahhüdün istisnasıdır.

(10) ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’ye gösterim öncesinde veya sırasında özgün metnin biçim veya içerik olarak barındırmadığı şeyler ekleyemez ve özgün metne bu şekilde keyfi olarak müdahale edemez; aksi halde İŞVEREN’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

(III) ALTYAZI ÇEVİRİSİ KAPSAMI

(1) ÇEVİRİ, her bir satırında boşluklar dahil olmak üzere İŞVEREN’in belirlediği ve aksi istenmediği sürece en fazla 38 karakterin ve tek veya çift satırın yer aldığı ALTYAZI BİRİMLERİNDEN oluşur. Çeviri yapılmadan önce özgün diyalog listesinin ALTYAZI birimlerine bölünmesine METNİ BÖLÜMLEMEK (SPOT) denir. İŞVEREN, ÇEVİRMEN’den özgün dildeki metni, altyazıyı sinemada ekrana yansıtmaya yarayan bir programa girmesini isteyebilir. ÇEVİRİ, METNİN BÖLÜMLENMESİ üzerine elde edilmiş ALTYAZI BİRİMLERİNİN Türkçe çevirisidir.

(2) Metnin bölümlenip bölümlenmeyeceğine İŞVEREN karar verir. Metnin bölümlenmesi V numaralı maddede belirtildiği şekilde çeviri ücretinden ayrı bir ücretlendirmeye tabidir. İŞVEREN, bölümlenmiş metni kendisinin verdiği hallerde doğabilecek senkron uyuşmazlığı gibi altyazının seyirci tarafından takip edilmesini güçleştirecek teknik aksaklıklardan ÇEVİRMEN’i sorumlu tutamaz. 

(IV) DEVREDİLEN MALİ HAKLAR

(1) ÇEVİRMEN işbu sözleşme kapsamında oluşturacağı ALTYAZI BİRİMLERİ ile ALTYAZI BİRİMLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ üzerindeki umuma iletim hakkını, yalnızca sözleşmede anılan ETKİNLİK kapsamında ve ayrıca (sözleşme süresini aşmayacak şekilde) ETKİNLİK’i izleyen yıllarda bu filmlerin İŞVEREN tarafından yeniden düzenlenecek etkinliklere ve/veya özel gösterimlere konu olması halinde, bu gösterimlerle sınırlı olmak üzere İŞVEREN’e devretmiştir.

(2) Öte yandan ÇEVİRMEN, ALTYAZI BİRİMLERİ ile ALTYAZI BİRİMLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ üzerindeki çoğaltma hakkını, yalnızca sözleşmede anılan ETKİNLİK kapsamında ve ayrıca (sözleşme süresini aşmayacak şekilde) ETKİNLİK’i izleyen yıllarda bu filmlerin İŞVEREN’ce düzenlenecek etkinliklere ve/veya özel gösterimlere konu olması halinde, bu gösterimler için yeterli olacak sayıyla sınırlı olmak üzere İŞVEREN’e devretmiştir.

(V) ÇEVİRİ ÜCRETİ

(1) Devredilen bu haklar karşılığında İŞVEREN, ÇEVİRMEN’e Çevirmenler Meslek Birliği’nin sınırlı gösterim çeviri tarifesinde belirtilen kaşe sisteminin çevirinin yapıldığı ve teslim edildiği yıl için geçerli rayici üzerinden telif ücreti ödeyecektir. Kaşe sisteminde iki yüzer (200) kelimelik söz öbeklerinin birim fiyatı esas alınır. Toplam çeviri ve sözleşme ücreti aşağıdaki kalemlerden meydana gelir:

a) METNİN BÖLÜMLENDİRİLMESİNİN EDERİ
b) ÇEVRİLMİŞ ALTYAZI BİRİMLERİ

(2) İŞVEREN, ön ödeme yapacaksa, etkinliğin başlamasından 15 gün öncesine kadar altyazı çevirisi yapılmış ve kendisine gönderilmiş olan filmlerin telif ücretini etkinliğin başlamasına bir hafta kala ÇEVİRMEN’e ödeyebilir.

(3) Çeviri ücretinin tamamı ya da –yapıldığı takdirde- ön ödemeden düşülmüş kısmı ETKİNLİK bitimini müteakip en geç bir (1) ay içinde iş günlerinden birinde ÇEVİRMEN’e, yazılı bir makbuz karşılığı elden ya da banka aracılığıyla ödenir. İŞVEREN’e ait antetli ve mühürlü kâğıt üzerinde altyazısı yapılmış filmlerin özgün ve çeviri isimleri ile beher ücret karşılıklarının yer aldığı İŞ LİSTESİ, taraflara birer örneği verilecek şekilde imzalanır. İŞVEREN, ücretleri etkinliğin son gününden itibaren en geç bir (1) ay içinde ödemeyi taahhüt eder.

(4) İŞVEREN ücreti istediği biçimde (nakit, banka havalesi vb.) ödeyebilir. Ancak bu ödemelerdeki her türlü vergi, masraf, harç vb. gibi isimler altındaki bütün olası kesintiler İŞVEREN’e aittir. ÇEVİRMEN’in ücreti işbu sözleşmeyle belirlenmiş olan NET ücrettir.

(5) ÇEVİRMEN, işbu sözleşmede adı geçen ÇEVİRİ için ya da başka çeviriler için çeviri harici hizmetleri (II)’nci maddenin ilgili hükümlerine aykırı olmayacak biçimde verebilir. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir:

a) Tapaj: İşbu sözleşmedeki ÇEVİRMEN’in, altyazı çevirisinin kaynak dildeki özgün diyalog listesinin başka bir mecradan (örneğin DVD üzerinden) birebir olarak yazmasıdır. ÇEVİRMEN daktilo becerisi isteyen bu dizgi işini kabul etmezse, bu işin yaptırılmasının sorumluluğu İŞVEREN’e aittir.
b) Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metin düzeltilebilir.
c) Deşifre: İşbu sözleşmedeki ÇEVİRMEN’e, altyazı çevirisinin kaynak dildeki özgün diyalog listesinin ulaştırılmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir olarak yazılmasıdır. ÇEVİRMEN dinleme-anlama becerisi isteyen bu işi kabul etmezse, bu işin yaptırılmasının sorumluluğu İŞVEREN’e aittir.
d) Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır. Acil işlerin ederi için görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre ÇEVİRMEN standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlasını talep edebilecektir.

(VI) TEBLİGAT ADRESLERİ:

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, yasal ikametgâh adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olacaktır.

(VII) DİĞER HÜKÜMLER

(1) İşbu sözleşmenin II/2 maddesi kapsamında olmak üzere, İŞVEREN, müteakip yıllarda gerçekleştirilecek ETKİNLİK’lerde ÇEVİRİ’yi kullanmasına ilişkin olarak başka ücret ödemez.

(2) İşbu sözleşme beş (5) yıl boyunca geçerlidir ve sözleşme süresinin dolmasına bir ay kala, taraflardan biri yazılı olarak feshettiğini bildirmediği sürece kendiliğinden yenilenir.

(3) Yedi (7) madde ve dört (4) sayfadan oluşan bu sözleşme ………………….. tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca tüm hükümleri okunmak suretiyle imza edilmiştir. İşbu sözleşmeye İŞ LİSTESİ de eklenecektir.

 

ÇEVİRMEN

 

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ ADINA YETKİLİ