Film Festivalleri Altyazı Çeviri Sözleşmesi

FİLM FESTİVALLERİ ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan ………………………………………………………………………………-……….………………………………………………………………………………….. adresinde mukim olan ……………………………………………………………. (bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim olan ………………………………………………….. (işbu sözleşmede ÇEVİRMEN olarak anılacaktır) arasında, …………………………………………………………………..…………………………… adlı etkinlikte (bundan sonra FESTİVAL olarak anılacaktır) gösterilmek üzere İŞ LİSTESİNDE özgün adlarıyla belirtilen filmlerin Türkçe altyazılarının yapılması hususunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlar altında film altyazısı çevirisine yönelik olarak hazırlanıp imzalanmıştır. 

(I) SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Bu sözleşme, FESTİVAL’de gösterilecek filmlerin Türkçe altyazı çevirisinin (bundan böyle kısaca “ÇEVİRİ” olarak anılacaktır) kapsamı ile ÇEVİRMEN’in İŞVEREN’e devredeceği mali hakların kapsamının düzenlenmesine ilişkindir.

(II) TAAHHÜTLER 

(1) ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’yi kendisinin yaptığını, üçüncü şahısların ÇEVİRİ üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde kendisinin hukuken sorumlu olduğunu ve bu nedenle İŞVEREN’in zarara uğraması halinde bu zararları tazminle yükümlü olduğunu beyan ve kabul eder.

(2) Buna karşılık İŞVEREN, işbu sözleşmeyle ÇEVİRMEN’den aldığı ÇEVİRİ’ye ilişkin hakları üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen devretmeyeceğini, ÇEVİRİ’yi sadece FESTİVAL kapsamındaki sinema gösterimleri ve ileriki dönemde İŞVEREN’ce yapılacak özel gösterimlerde kullanacağını, ayrıca işleme eser sahipliği nedeniyle, ÇEVİRMEN’in mali hakları ile ÇEVİRMEN’in adının belirtilmesi hususiyetindeki manevi hakkı ve diğer manevi haklarını ihlâl etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

(3) İŞVEREN, çevrilecek malzemede kanunlarca belirlenmiş olmak üzere suç unsuru taşıyabilecek öğeler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) İŞVEREN, çevrilecek malzemeyi (özgün diyalog listesi, çevrilecek filmin kayıtlı olduğu DVD, VCD veya herhangi bir video oynatıcısında veya bilgisayarda rahatça izlenebilecek biçimdeki elektronik mecra vs.) sağlamakla yükümlüdür. Bu malzemelerin başka yerlerden temin edilmesi ÇEVİRMEN’den talep edilemez.

(5) ÇEVİRMEN sözleşme konusu ÇEVİRİ’yi tam bir özen yükümlülüğü ile aslına uygun biçimde ve uluslararası bir festivale yakışır nitelik ve yetkinlikte gerçekleştireceğini kabul eder. İŞVEREN’in, ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’nün onayıyla yeterli bulmadığı veya yeniden çevrilmesini istediği kısımlar olursa, ÇEVİRİ redaksiyona tabi tutulabilir. Redaksiyonun gerekçelendirilmesi ve duruma göre ÇEVİRMEN’e veya ücret karşılığı üçüncü bir kişiye yaptırılması sorumluluğu ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’ne aittir. Bu durumda yapılan değişikliklerle ilgili olarak ÇEVİRMEN’den onay alınır. İŞVEREN redaksiyonu yapan üçüncü kişinin adına da yer verme hakkına sahiptir. Bu değişiklik talebi ÇEVİRMEN’den geldiği takdirde İŞVEREN herhangi bir ücret ödemez.

(6) ÇEVİRMEN işbu sözleşmenin ilgili IV/5 maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda çevirme haricinde redaksiyon/kontrol hizmeti verebilir.

(7) İŞVEREN, FESTİVAL kapsamında gösterilecek filmlerin, bu sözleşmede anılan festival dışında Türkiye gösterim hakkına sahip olmuş/olacak üçüncü şahısları ÇEVİRMEN’e yönlendirebilir. İŞVEREN bu tür durumlarda hiçbir koşul ya da biçim altında aleyhte ya da lehte taraf ya da arabuluculuk yapmamayı taahhüt eder. ÇEVİRMEN de üçüncü kişilerle doğabilecek anlaşmazlıklarda, İŞVEREN’in taahhüdünü yerine getirmesi koşuluyla, bu taahhüde istinaden İŞVEREN’i sorumlu tutamaz.

(8) İŞVEREN’in ÇEVİRMEN’e iş olarak verdiği altyazı çevirisinin ücreti, ÇEVİRİ bu sözleşme kapsamında ÇEVİRİ KOORDİNATÖRÜ’nün onayıyla İŞVEREN tarafından kabul edildikten ve uygun bulunduktan sonra film gösterilsin ya da gösterilmesin, belirlenmiş rayiç üzerinden ve belirlenmiş koşullarda ödenir.

(9) İŞVEREN’in gerekli malzemeleri filmin gösterim zamanından en az iki hafta önce ilettiği durumda ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’yi filmin gösterim zamanından en az 72 saat önce İŞVEREN’e vermeyi taahhüt eder. II/4 maddesinde belirtilen malzemenin ÇEVİRMEN’e geç iletilmesi gibi durumlar bu taahhüdün istisnasıdır.

(10) ÇEVİRMEN, ÇEVİRİ’ye gösterim öncesinde veya sırasında özgün metnin biçim veya içerik olarak barındırmadığı şeyler ekleyemez ve özgün metne bu şekilde keyfi olarak müdahale edemez; aksi halde İŞVEREN’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

(III) ALTYAZI ÇEVİRİSİ KAPSAMI 

1) ÇEVİRİ, her bir satırında boşluklar dahil olmak üzere İŞVEREN’in belirlediği toplam 38 karakterden ve tek veya çift satırdan oluşan ALTYAZI SATIRLARINDAN oluşur. Çeviri yapılmadan önce özgün diyalog listesinin ALTYAZI SATIRINA dönüştürülmesine METNİ İŞLEMEK (SPOT) denir. İŞVEREN, ÇEVİRMEN’den özgün dildeki metni, altyazıyı sinemada ekrana yansıtmaya yarayan bir programa girmesini isteyebilir. ÇEVİRİ, METNİN İŞLENMESİ üzerine elde edilmiş ALTYAZI SATIRININ Türkçe çevirisidir.

2) Metnin işlenip işlenmeyeceğine İŞVEREN karar verir. Metnin işlenmesi de IV numaralı maddede belirtildiği şekilde ücrete tabidir. İŞVEREN, işleme metni kendisinin verdiği hallerde doğabilecek senkron uyuşmazlığı gibi altyazının seyirci tarafından takip edilmesini güçleştirecek teknik aksaklıklardan ÇEVİRMEN’i sorumlu tutamaz. 

(IV) ÇEVİRİ ÜCRETİ 

(1) ÇEVİRMEN işbu sözleşme kapsamında oluşturacağı ALTYAZI SATIRI ile ALTYAZI SATIRININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ üzerindeki umuma iletim hakkını, yalnızca sözleşmede anılan FESTİVAL kapsamında ve ayrıca FESTİVAL’i izleyen yıllarda bu filmlerin İŞVEREN’ce yeniden düzenlenecek festivallere ya da özel gösterimlere konu olması halinde, bu gösterimler kapsamında yapılacak ilgili sinema salonlarındaki gösterimiyle sınırlı olmak üzere İŞVEREN’e devretmiştir.

Öte yandan ÇEVİRMEN, ALTYAZI SATIRI İLE ALTYAZI SATIRININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİ üzerindeki çoğaltma hakkını, yalnızca sözleşmede anılan FESTİVAL kapsamında ve ayrıca FESTİVAL’i izleyen yıllarda bu filmlerin İŞVEREN’ce düzenlenecek festivallere ya da özel gösterimlere konu olması halinde, bu gösterimler kapsamında yapılacak ilgili sinema salonlarındaki gösterim için yeterli olacak sayıyla sınırlı olmak üzere İŞVEREN’e devretmiştir.

Devredilen bu haklar karşılığında İŞVEREN, ÇEVİRMEN’e kaşe sisteminin o yıl için geçerli rayici üzerinden telif ücreti ödeyecektir. Kaşe sisteminde iki yüzer (200) kelimelik söz öbeklerinin birim fiyatı esas alınır. Toplam çeviri ve sözleşme ücreti aşağıdaki kalemlerden meydana gelir:

  1. a) METNİN İŞLENMESİNİN EDERİ
  2. b) ÇEVRİLMİŞ ALTYAZI SATIRLARI

(2) İŞVEREN, ön ödeme yapacaksa, etkinliğin başlamasından 15 gün öncesine kadar altyazısı yapılmış ve kendisine gönderilmiş olan filmlerin telif ücretini etkinliğin başlamasına bir hafta kala ÇEVİRMEN’e ödeyebilir.

(3) Çeviri ücretinin tamamı ya da –yapıldığı takdirde- ön ödemeden düşülmüş kısmı FESTİVAL bitimini müteakip iki (2) hafta ile bir (1) ay arasındaki iş günlerinden birinde ÇEVİRMEN’e, yazılı bir makbuz karşılığı elden ya da banka aracılığıyla ödenir. İŞVEREN’e ait antetli ve mühürlü kâğıt üzerinde altyazısı yapılmış filmlerin özgün ve çeviri isimleri ile beher ücret karşılıklarının yer aldığı İŞ LİSTESİ, taraflara birer örneği verilecek şekilde imzalanır. İŞVEREN, ücretleri festivalin son gününden itibaren en geç bir (1) ay içinde ödemeyi taahhüt eder.

(4) İŞVEREN ücreti istediği biçimde (nakit, banka havalesi vs.) biçimde ödeyebilir. Ancak bu ödemelerdeki her türlü vergi, masraf, harç vs. gibi isimler altındaki bütün olası kesintiler İŞVEREN’e aittir. ÇEVİRMEN’in ücreti işbu sözleşmeyle belirlenmiş olan NET ücrettir.

(5) ÇEVİRMEN, işbu sözleşmede adı geçen ÇEVİRİ için ya da başka çeviriler için çeviri harici hizmetleri II’inci maddenin ilgili hükümlerine aykırı olmayacak biçimde verebilir. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir:

  1. a) Tapaj: İşbu sözleşmedeki ÇEVİRMEN’in, altyazı çevirisinin kaynak dildeki özgün diyalog listesinin başka bir mecradan (örneğin DVD üzerinden) bire bir olarak yazmasıdır. ÇEVİRMEN daktilo becerisi isteyen bu dizgi işini kabul etmezse, bu işin yaptırılmasının sorumluluğu İŞVEREN’e aittir.
  2. b) Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metin düzeltilebilir.
  3. c) Deşifre: İşbu sözleşmedeki ÇEVİRMEN’e, altyazı çevirisinin kaynak dildeki özgün diyalog listesinin ulaştırılmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir olarak yazılmasıdır. ÇEVİRMEN dinleme-anlama becerisi isteyen bu işi kabul etmezse, bu işin yaptırılmasının sorumluluğu İŞVEREN’e aittir.

(V) TEBLİGAT ADRESLERİ: 

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, yasal ikametgah adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olacaktır.

(VI) DİĞER HÜKÜMLER

  1. a) İşbu sözleşmenin II/2 maddesi kapsamında olmak üzere, İŞVEREN, müteakip yıllarda gerçekleştirilecek FESTİVAL’lerde ÇEVİRİ’yi kullanmasına ilişkin olarak başka ücret ödemez.
  2. b) İşbu sözleşme beş (5) yıl boyunca geçerlidir ve sözleşme süresinin dolmasına bir ay kala, taraflardan biri yazılı olarak feshettiğini bildirmediği sürece kendiliğinden yenilenir.
  3. c) Yedi madde ve 3 sayfadan oluşan bu sözleşme ………………….. tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca tüm hükümleri okunmak suretiyle imza edilmiştir. İşbu sözleşmeye İŞ LİSTESİ de eklenecektir.

 

ÇEVİRMEN

 

 

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ ADINA YETKİLİ