ÇEVBİR TAHSİL OLUNACAK TELİF ÜCRETLERİ/MALİ HAK BEDELLERİ VE TAZMİNATLARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BÖLÜM I

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

AMAÇ

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, ÇEVBİR’in tahsil edeceği telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatlardan kesilecek birlik payı tutarının ve ayrıca işbu telif ücreti ve tazminatların ilgili üyelere dağıtım esaslarının belirlenmesidir.

KAPSAM

MADDE 2 – Bu Yönerge, ÇEVBİR’in koruma kapsamında bulunan çeviri eserler ile ilgili tahsil edilen telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3 – Bu Yönergede geçen terimlerden;

BAKANLIK                : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

ÇEVBİR                      : Çevirmenler Meslek Birliği’ni,

ÜYE                            : ÇEVBİR üyesi gerçek ve tüzel kişileri,

KANUN                      : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

YÖNETMELİK           : Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’ni,

ÇEVBİR TÜZÜĞÜ     : Çevirmenler Meslek Birliği Tüzüğü’nü,

YB YÖNETMELİĞİ    : 07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik’i,

YETKİ BELGESİ        : 07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVBİR üyelerince düzenlenen yetki belgesini ifade eder.

RUTİN TAKİP          : Üyenin eser(ler)i için alınan bandrollerin takip ve bildirimi, başvurusu üzerine mali hak devir sözleşmelerinin takibi ve telif ücretlerinin tahsilini ifade eder. Üyeler eserlerinin rutin takibe dahil edilmemesi yönündeki taleplerini Yönetim Kurulu’na e-posta yoluyla bildirebilir. Rutin takiple ilgili birlik payı hükümleri 6a maddesinde belirtilmiştir.

DAYANAK

MADDE 4 – Bu Yönerge, YÖNETMELİK’in 21. maddesinin (1.ğ) bendi ile 28. maddesinin (1.ı) bendine ve ÇEVBİR TÜZÜĞÜ’nün 5. maddesinin (c) bendine, 18. maddesinin (1.ı) bendine, 25. maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II

TEMEL İLKELER

Temel İlkeler

MADDE 5 – ÇEVBİR tarafından tahsil edilecek telif ücretlerinin/mali hak bedellerinin ve tazminatların dağıtımında aşağıdaki temel ilkeler gözetilir:

a) ÜYE’lerin; KANUN, YÖNETMELİK, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ ve YB YÖNETMELİĞİ hükümleri gereğince düzenledikleri YETKİ BELGELERİ’ne konu eserlere ilişkin, ÇEVBİR’in üçüncü kişilerle yaptığı çeviri sözleşmeleri kapsamında tahsil edilecek olan telif ücretlerinden/mali hak bedellerinden birlik payı kesilecek, ardından ilgili ÜYE’ye tahsil gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

b) ÜYE’lerin; KANUN, YÖNETMELİK, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ ve YB YÖNETMELİĞİ hükümleri gereğince düzenleyip ÇEVBİR’e sundukları YETKİ BELGELERİ’ne konu eserlere ilişkin, ÇEVBİR tarafından dava ve/veya icra takibi süreci sonucunda tahsil edilecek telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatlardan dava ve takip masrafları mahsup edildikten sonra birlik payı kesilecek, ardından ilgili ÜYE’ye tahsil gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

c) ÜYE’ler tarafından ÇEVBİR’e sunulan eser bildirimlerinin ve mali hak devri / lisans sözleşmelerinin bu Yönergeye aykırı olan maddeleri / bölümleri geçersiz kabul edilir.

d) ÜYE’ler, bildirimde bulundukları eserler ile ilgili her türlü değişiklik talebini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu taleplerden bu Yönergeye ve mevzuata uygun olanlar, söz konusu değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten sonrası için hüküm ve sonuç doğurur.

e) Döviz cinsinden tahsil edilmiş olan telif ücretleri/mali hak bedelleri, ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılarak TL’ye çevrilir.

f) ÇEVBİR tarafından ÜYE’lere yapılacak ödemeler, ÜYE’lerce bildirilen banka hesaplarına havale yoluyla ya da makbuz karşılığı elden ödeme yoluyla yapılacaktır.

g) Bir esere ilişkin bilgilerin eksik olması, hak sahiplerine ulaşılamaması veya eser üzerinde hak sahipliği iddialarından doğan ihtilafların ortaya çıkması durumunda, o esere ilişkin tahsil edilmiş olan telif ücreti/mali hak bedelleri ve/veya tazminatlar, eksikliğin giderilmesi veya ihtilafın çözümlenmesine kadar ayrı bir hesapta tutulur. Söz konusu bedeller, eksikliğin giderilmesinin veya ihtilafın çözülmesinin ardından 5 iş günü içinde ilgili hak sahiplerine dağıtılır. Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydı ile Birlik’e gelir olarak kaydedilir.

h) Meslek Birliğinin “Yayınevini Arayan Çeviriler” başlığı altındaki hizmetinde söz konusu eserlerin Yetki Belgesi çevirmen tarafından Meslek Birliğine verilir ve telif sözleşmesi ilgili yayıneviyle Meslek Birliği aracılığıyla Tip Sözleşme esas alınarak imzalanır.

MADDE 6 – Birlik Payı aşağıdaki esaslar uyarınca uygulanır:

a) Yetki belgelerinin rutin takibiyle otomatik olarak tahsil edilen yahut üyenin başvurusuyla Meslek Birliği’nin takibi üzerine sorunsuz olarak tahsil edilen telif ücretlerinde, telife konu miktar üzerinden %2

b) Yetki belgelerinin ya da vekâletnamelerin rutin takibinin dışında kalan hallerde, hukuki yollara başvurulmadan yapılan takip sonucu tahakkuk eden teliflerde, telife konu miktar üzerinden %5

c) Yetki belgeleriyle ya da vekâletnameyle hukuki işlemlerin başlatılması sonucu tahakkuk eden teliflerde, telife konu miktar üzerinden, avukatlık payı (pek çok durum için %12) hariç olmak üzere %8 (meblağ vaka koşullarına göre yüksek olduğu takdirde Yönetim Kurulu %8’den daha düşük bir oran önerebilir)

d) Yayınevini Arayan Çeviriler hizmetiyle basılmış çevirilerde, çevirmene tahakkuk edecek olan telif ücretinin %10’u birlik payı olarak kesilir.

BÖLÜM III

SON HÜKÜMLER

Yönetim Kurulunun Yetkisi

MADDE 7– Yönetim Kurulu, KANUN’da, YÖNETMELİK’te, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ’nde vs. ilgili mevzuatta yapılacak olan değişiklikler ile BAKANLIK tarafından doğrudan bu Yönergede öngörülecek değişiklikleri gerçekleştirmeye yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8– Bu Yönerge, ÇEVBİR’in 15.10.2006 tarihinde yapılan İlk Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 5. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na verilen yetkiyle Birlik Payı esasları yeniden belirlenmiş ve MADDE 6 olarak yönergeye dahil edilmiştir.

UYGULAMA

MADDE 9– Bu Yönerge hükümleri, ÇEVBİR Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.