Altyazı-Seslendirme Yetki Belgesi

YETKİ BELGESİ

……………………………… tarihinde başvurum üzerine asıl üye / yararlanan üye sıfatıyla Çevirmenler Meslek Birliği’ne (metnin içinde Çevbir olarak anılacaktır) kabul edildiğim için Meslek Birliği Tüzüğünü, Tip Statüyü, birliğin “Tahsil Olunacak Telif Ücretleri/Mali Hak Bedelleri ve Tazminatların Dağıtımına İlişkin Yönerge”sini, ilgili mevzuat ve genel yönetim esaslarını kabul ettiğimi, tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek birlik payını ödeyeceğimi, üzerime düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğimi beyan ederim.

Eser sahipliğinden ya da eser üzerindeki hak sahipliğinden doğan ve aşağıda belirtilen eser/ eserlere ilişkin mali haklarımdan çoğaltma, yayma ve umuma iletim haklarımla ilgili olarak Çevbir üçüncü kişilerle sözleşme yapmaya yetkilidir.

Çevbir, işbu yetki belgesi kapsamındaki eser/eserlere ilişkin işleme (tercüme, külliyat haline konulma, seçme ve toplama eser tertibi), çoğaltma, yayma, kiralama, ödünç verme, temsil, yayın ve umuma iletim, pay ve takip haklarımın idaresini, korunmasını, mali/manevi doğmuş ve doğacak tüm haklarımın takibini (yetki belgesinin verildiği tarihten önce doğmuş tüm hak ve alacaklarım dahil olmak üzere), çeviri/telif ücretlerinin ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 68 kapsamında üç katı tutarındaki tazminatlar ile FSEK madde 70/3 kapsamındaki tazminatlar ve diğer tüm maddi/manevi tazminatların tahsilini yapmaya yetkilidir. Sözkonusu tazminat ve ücretlerin tahsili amacıyla gerekli tüm yasal işlemleri yapmaya, davaları açmaya, bu ücret ve tazminatların dağıtımını yapmaya yetkilidir.

Sözkonusu eser/eserlerin iznim olmadan veya yazılı mali hak devir ya da ruhsat sözleşmelerine aykırı olarak; kamuya arz edilmesi, işlenmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması, dağıtılması, kiralanması, satılması, ticari amaçla elde bulundurulması veya herhangi bir şekilde ticaret konusu yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hak sahipliğimden kaynaklanan haklarımı ihlal eden benzeri tüm hukuka aykırı faaliyetlerle ilgili doğmuş ve doğacak tüm mali/manevi haklarım için Çevbir beni adli ve idari makamlar, zabıta kuvvetleri ve diğer resmi merciler nezdinde temsile, beyan ve bildirimde bulunmaya, ilgili hukuk ve ceza davalarını açmaya, işbu davaları takibe, suç duyurusunda bulunmaya, usulsüz çoğaltılmış nüshaların toplatılmasını, zaptedilmesini, muhafaza altına alınmasını ve bu konuda kullanılan teknik araçların mühürlenmesini istemeye, ilgili mevzuatta benzer koruma, önleme, durdurma ve el koyma taleplerinde bulunmaya ve bu hususlarla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunmaya yetkilidir.

Verdiğim yetki doğrultusunda Çevbir, bu haklarımı kendi adına kullanmaya, karşılığında ödenen telif ücretlerini teslim almaya, bu hakların idaresi, takibi, korunması ve tahsili için her türlü adli, idari ve icrai yollara başvurmaya ve takip etmeye, bunun için başkalarını tevkil etmeye, ilgili mevzuatın meslek birliğine tanıdığı tüm hakları kullanmaya yetkilidir.

İşbu yetki belgesine konu eser/eserlerimle ilgili daha önce yapmış olduğum sözleşme/ sözleşmelerin bir örneğini Çevbir’e ibraz edeceğimi, bundan sonra yapacağım sözleşmelerin de bir örneğini ibraz edeceğimi, sonradan doğacak hakların takibi konusunda Çevbir’in yetkili olduğunu, yetki belgesine konu eser/eserlerimin bir örneği meslek birliği arşivi için Çevbir’e vereceğimi kabul ve beyan ederim.

İşbu yetki belgesine konu eser/eserler ile ilgili bilgileri, eserin adını, eser sahibinin adını, eserin niteliğini (roman, öykü, altyazı, seslendirme vs.), varsa diğer hak sahiplerinin ad ve adreslerini, posta kod numarasını, adres değişikliklerini en kısa sürede Çevbir’e bildirmeyi kabul ve beyan ederim.

İşbu yetki belgesi ölüm halinde kanuni veya mansup mirasçılarımla devam ettirilir.

Çevbir’e bildirdiğim eser/eserlerin sahibi olduğuma dair beyanımın doğruluğunu, gerektiğinde ispatlamakla yükümlü olduğumu kabul ve beyan ederim.

İşbu yetki belgesi …………………….. tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Sürenin sona ermesinden bir yıl önce noter aracılığı ile işbu yetki belgesini feshetmediğim takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresi 5 yıl daha uzatılmış sayılacaktır.

İşbu yetki belgesi kapsamında doğacak uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İşbu yetki belgesi, aşağıdaki listede belirtilen……..adet eser için düzenlenmiştir. İşbu Yetki Belgesine Konu Eser/Eserler Listesi

ESER ADI TÜR ÇEVİRİ ESER FİRMA TÜRÜ