ÇEVBİR TAHSİL OLUNACAK TELİF ÜCRETLERİ/MALİ HAK BEDELLERİ VE TAZMİNATLARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BÖLÜM I

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

Amaç
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, ÇEVBİR’in tahsil edeceği telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatlardan kesilecek birlik payı tutarının ve ayrıca işbu telif ücreti ve tazminatların ilgili üyelere dağıtım esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge, ÇEVBİR’in koruma kapsamında bulunan çeviri eserler ile ilgili tahsil edilen telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatları kapsar.

Tanımlar
Madde 3 – Bu Yönergede geçen terimlerden;
BAKANLIK               : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,
ÇEVBİR                     : Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği’ni,
ÜYE                :           ÇEVBİR’in asıl ve yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
KANUN                     : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,
TÜZÜK                      : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek
Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük’ü,
ÇEVBİR TÜZÜĞÜ     : Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği Tüzüğü’nü,
YÖNETMELİK          : 04/09/1986 tarihli 19211 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin
Verecekleri Yetki Belgesi Hakkındaki Yönetmeliği,
YETKİ BELGESİ        : 04/09/1986 tarihli 19211 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin
Verecekleri Yetki Belgesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında
ÇEVBİR üyelerince düzenlenen yetki belgesi
Dayanak
Madde 4 – Bu Yönerge, TÜZÜK’ün 22. maddesinin (i) bendi ile 28. maddesinin (h) bendine ve ÇEVBİR TÜZÜĞÜ’nün 24. maddesinin (j) bendi, 28. maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II
TEMEL İLKELER
Temel İlkeler
Madde 5 – ÇEVBİR tarafından tahsil edilecek telif ücretlerinin/mali hak bedellerinin ve tazminatların dağıtımında aşağıdaki temel ilkeler gözetilir:
a) ÜYE’lerin; KANUN, TÜZÜK, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ ve YÖNETMELİK hükümleri gereğince düzenledikleri YETKİ BELGELERİ’ne konu eserlere ilişkin, ÇEVBİR’in üçüncü kişilerle yaptığı çeviri sözleşmeleri kapsamında tahsil edilecek olan telif ücretlerinden/mali hak bedellerinden %5 birlik payı kesilecek ardından ilgili ÜYE’ye tahsil gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

b)  ÜYE’lerin; KANUN, TÜZÜK, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ ve YÖNETMELİK hükümleri gereğince düzenleyip ÇEVBİR’e sundukları YETKİ BELGELERİ’ne konu eserlere ilişkin, ÇEVBİR tarafından dava ve/veya icra takibi süreci sonucunda tahsil edilecek telif ücretleri/mali hak bedelleri ve tazminatlardan dava ve takip masrafları mahsup edildikten sonra %5 birlik payı kesilecek, ardından ilgili ÜYE’ye tahsil gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde ödeme yapılacaktır.

c) ÜYE’ler tarafından ÇEVBİR’e sunulan eser bildirimlerinin ve mali hak devri / lisans sözleşmelerinin bu Yönergeye aykırı olan maddeleri / bölümleri geçersiz kabul edilir.

d) ÜYE’ler, bildirimde bulundukları eserler ile ilgili her türlü değişiklik talebini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu taleplerden bu Yönergeye ve mevzuata uygun olanlar, söz konusu değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten sonrası için hüküm ve sonuç doğurur.

e) Döviz cinsinden tahsil edilmiş olan telif ücretleri/mali hak bedelleri, ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılarak YTL’ye çevrilir.

f) ÇEVBİR tarafından ÜYE’lere yapılacak ödemeler, ÜYE’lerce bildirilen banka hesaplarına havale yoluyla ya da makbuz karşılığı elden ödeme yoluyla yapılacaktır.

g) Bir esere ilişkin bilgilerin eksik olması veya eser üzerinde hak sahipliği iddialarından doğan ihtilafların ortaya çıkması durumunda, o esere ilişkin tahsil edilmiş olan telif ücreti/mali hak bedelleri ve/veya tazminatlar eksikliğin giderilmesi veya ihtilafın çözümlenmesine kadar elde tutulur. Söz konusu bedeller, eksikliğin giderilmesinin veya ihtilafın çözülmesinin ardından 5 iş günü içinde ilgili hak sahiplerine dağıtılır.

BÖLÜM III
SON HÜKÜMLER
Yönetim Kurulunun Yetkisi
Madde 6- Yönetim Kurulu, KANUN’da, TÜZÜK’te, ÇEVBİR TÜZÜĞÜ’nde vs. ilgili mevzuatta yapılacak olan değişiklikler ile BAKANLIK tarafından doğrudan bu Yönergede öngörülecek değişiklikleri gerçekleştirmeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 7- Bu Yönerge, ÇEVBİR’in 15.10.2006 tarihinde yapılan İlk Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereğince, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Uygulama
Madde 8- Bu Yönerge hükümleri, ÇEVBİR Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.