Bu kitabın çeşitli amaçlan ve değişik boyutları var. Genel olarak ifade etmek gerekirse, çağdaş modernizm-postmodernizm tartışmalarının merkezinde yer alan ideoloji, akıl ve kültürel kimlik gibi üç önemli kavramın arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışıyor. Kitap böyle bir araştırmayı yalnızca Avrupa düşünce sistemi bağlamında değil, Üçüncü Dünya’nm, özellikle Latin Amerika’nın gerçekleriyle diyalog içinde sürdürmeye çalışıyor. Kitap, Schopenhauer’dan postmodernizme kadar, modernizme karşı oluşan düşünce akımlarından türeyen ideoloji kuramlarını da araştırıyor ve eleştirel bir yaklaşımla çözümlemeye çalışıyor. Fakat kitap aynı zamanda, tam olarak çakışmasa da, Marx’ın kavramlaştırmasından türeyen bir ideoloji kavramı kullanarak, hem irrasyonel ideoloji teorilerinin sorunlarını, hem Marx’ın teorisini kapsayacak şekilde, evrensel kuramların eksikliklerini değerlendirecektir. Bunların yanısıra kitap, kültürel kimlik kavramıyla ilgili bazı konuları özel olarak tartışmak ve küreselleşme sürecinde kültürel kimliğin kişisel kimlikle ilişkisini saptamak istemektedir. Son olarak da, bu kitabın önemli amaçlarından biri Avrupa’nın Üçüncü Dünya’yı özellikle Latin Amerika’yı kavrayış tarzını araştırmaktır. Böylece evrensel ve tarihselci kuramlar arasındaki ilişki kurulacak ve farklı olanın oluşumundaki özgünlükler bulunacaktır…

Çeviren: Neşe Nur Domaniç

İlk baskı: 1995, Sarmal

Durumu: Baskısı tükendi.

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com