ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan………………………………………….…………………………… …………………………………….……………………………………adresinde mukim olan …………………………………………………………….(bundan sonra İŞVEREN olarak anılacaktır) ile…………………………………………..…………………………………………………… ………………………….adresinde mukim olan………………………………………………………….. (işbu sözleşmede ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ olarak anılacaktır) arasında,…………………………………………………………..……………………adlı mecrada (bundan sonra MECRA olarak anılacaktır) geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlar altında görsel-işitsel malzeme altyazı eşleme teknisyenliğine yönelik olarak hazırlanıp imzalanmıştır.

(I) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, söz konusu MECRA’da gösterilecek görsel-işitsel malzemelerin Türkçe ya da başka dildeki altyazısının (bundan böyle ALTYAZI olarak anılacaktır) kapsamı ile ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nin İŞVEREN’e vereceği hizmetin kapsamının düzenlenmesine ilişkindir.

(II) TAAHHÜTLER

(1) ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ, ilgili ALTYAZININ teknisyenin eline işin teslim tarihinden bir (1) hafta önce iletilmesi koşuluyla, eşlenmiş altyazı dosyasını İŞVEREN ve TEKNİSYEN arasında mutabık kalınan tarihte İŞVERENE iletmekle yükümlüdür. ALTYAZI’nın, mücbir sebeplerden dolayı ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nin eline geç ulaşması durumunda yukarıda belirtilen sürede değişiklik yapılabilir. İlgili ALTYAZI ve görsel-işitsel malzeme kopyası İŞVEREN’in (…………………………….) e-posta adresi üzerinden ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nin (…………………………………) e-posta adresine gönderilecektir.

(2) ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’ne gönderilen görsel-işitsel malzeme kopyası ile gösterim kopyası arasında var olabilecek farklılık İŞVEREN’in sorumluluğundadır.

(3) Mücbir sebeplerle gösterim iptal olduğu takdirde dahi ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ yaptığı işin ücretini alacaktır.

(4) İşverenin sağladığı görsel ve işitsel malzemelerden kaynaklanan teknik bir sorun olmamasına rağmen eşlenmiş altyazı dosyasında senkron kayması bulunduğu takdirde ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ bu uyuşmazlıkları gidermekle sorumludur.

(5) ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nden altyazı dosyasında çeviriye dair değişiklik yapması istenemez.

(6) ALTYAZI EŞLEME dosyasının İŞVEREN ve ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ tarafınca ortaklaşa belirlenen dosya formatında ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nin (………………………………..) e-posta adresi üzerinden İŞVEREN’in (……………………………) e-posta adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

(III) ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ KAPSAMI

ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ, ilgili görsel-işitsel malzemenin ALTYAZI birimlerinin malzemenin akışıyla uyumlu olacak şekilde ekrana giriş ve ekrandan çıkış zamanlarının belirlenmesi işidir. Söz konusu iş ALTYAZI’da herhangi bir düzeltme yapma gereğini kapsamaz.

(IV) ALTYAZI EŞLEME ÜCRETİ

(1) ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ işbu sözleşme kapsamında MECRA kapsamında altyazı eşleme teknisyenliği işini yerine getirecektir. İş karşılığı İŞVEREN tarafından ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’ne görsel-işitsel malzeme başına ödenecek ücret, Çevirmenler Meslek Birliği tarafından duyurulan ve işin gerçekleştirildiği yıl için geçerli rayiç üzerinden belirlenecektir.

(2) Altyazı eşleme teknisyeninin ücretinin tamamı TESLİM TARİHİNİ müteakip bir (1) ay içindeki iş günlerinden birinde ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’ne, yazılı bir makbuz karşılığı elden ya da banka aracılığıyla ödenir. İŞVEREN’e ait antetli ve mühürlü kâğıt üzerinde altyazı eşleme teknisyenliği yapılmış görsel-işitsel malzemenin süresi ve sayısı, beher ücret karşılıklarının yer aldığı İŞ LİSTESİ, taraflara birer örneği verilecek şekilde imzalanır. İŞVEREN, ücretleri TESLİM TARİHİNDEN itibaren en geç bir (1) ay içinde ödemeyi taahhüt eder.

(3) İŞVEREN ücreti istediği biçimde (banka havalesi, nakit vb.) ödeyebilir. Ancak bu ödemelerdeki her türlü vergi, masraf, harç vs. gibi isimler altındaki bütün olası kesintiler İŞVEREN’e aittir. ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ’nin ücreti işbu sözleşmeyle belirlenmiş olan NET ücrettir.

(V) TEBLİGAT ADRESLERİ:

Tarafların yukarıda belirtilen adresleri, yasal ikametgâh adresleri olup, adres değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olacaktır.

(VI) DİĞER HÜKÜMLER

Altı (6) madde ve iki (2) sayfadan oluşan bu sözleşme ………………….. tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca tüm hükümleri okunmak suretiyle imza edilmiştir. İşbu sözleşmeye İŞ LİSTESİ de eklenecektir.

 

ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENİ

 

İŞVEREN VEYA İŞVEREN ADINA YETKİLİ