Haysiyet Kurulu’nun çalışmaları Tüzük ve Disiplin Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir.

Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulunun talebi üzerine disiplin incelemesi yapabileceği gibi re’sen de inceleme başlatabilir. 

Çevbir üyeleri veya Çevbir üyesi olmayan kişiler, bir Çevbir üyesinin Disiplin Yönergesi kapsamına giren bir disiplin suçu işlediğini düşünmesi hâlinde Haysiyet Kurulu’nu (haysiyetkurulu@cevbir.org.tr) ve/veya Yönetim Kurulu’nu (cevbir@cevbir.org.tr) kurulların ilgili e-posta adreslerinden bilgilendirebilirler.

Bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu’nu konuyu incelemek üzere görevlendirebilir veya Haysiyet Kurulu re’sen ön soruşturma başlatabilir.

Haysiyet Kurulu, çalışmalarına, önce ilgili üyeye tebliğ tarihinden başlamak üzere, en fazla yedi günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Süre haklı mazeret olması halinde ve şikâyet edilenin bu yönde talebi olduğunda makul şekilde uzatılabilir. 

Üye savunmasını yazılı yahut sözlü yapma konusunda karar verme hakkına sahiptir. Hakkında soruşturma yürütülen üye, tanık dinletme, ayrıca belge sunma veya soruşturma belgelerini tetkik etme veya bir vekil marifetiyle tetkik ettirme ve kendini vekille temsil ettirme haklarına sahiptir.

Üyenin savunma hakkını kullanmaktan imtina ettiği haller hariç, savunma alınmaksızın karar verilmez.

Haysiyet Kurulu, incelenen konunun özelliklerini göz önünde bulundurarak, gerekli gördüğünde Çevbir hukuk danışmanından da şifahi veya yazılı görüş talep edebilir.

Haysiyet Kurulu, kendisine intikal eden soruşturma talep tarihini takip eden bir ay zarfında karar vermekle yükümlüdür. Bu süre başvurunun karmaşık olduğu durumlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yazılı oluru ile bir ay daha uzatılabilir. Bu hüküm itirazların karara bağlanması için de geçerlidir.

Haysiyet Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz ve tüm kararların gerekçeli verilmesi esastır.

Verilen karar üyeye iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

Üye Haysiyet Kurulu kararına ancak bir kez itiraz edebilir. Yönetim Kurulu da Haysiyet Kurulu kararına bir kez itiraz edip yeniden görüşülmesini isteyebilir. Üyenin kendisine iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilen Haysiyet Kurulu kararlarına karşı on beş (15) gün zarfında Yönetim Kurulu’na itirazda bulunmaması halinde kararlar kesinleşir. İtirazın ardından kesinleşen Haysiyet Kurulu kararları gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderir. Kesinleşen kararda Haysiyet Kurulu herhangi bir yaptırıma hükmetmeyebileceği gibi üyeye Disiplin Yönergesi’ndeki hükümler doğrultusunda uyarı, kınama veya hak mahrumiyeti yaptırımında bulunulmasına hükmedebilir.

Kesinleşen karar, üyeye iadeli taahhütlü posta ile Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir.

Haysiyet Kurulu kararlarına karşı tebliğinden itibaren bir (1) ay içinde hukuk yollarına başvurulabilir.

Not: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon’u ilgilendiren disiplin suçlarında ise ayrı bir süreç söz konusudur. Bu yöndeki başvurular hakkında ayrıntılı bilgi ilgili başvuru sayfasından edinilebilir.