Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR)

Disiplin Yönergesi

BÖLÜM I

AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ

MADDE 1. Bu Yönerge, Çevirmenler Meslek Birliği’ne (Çevbir) kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, meslek etiğine ve profesyonellik anlayışına uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile, üyelerin gerek Çevbir ve Çevbir çalışanlarıyla, gerekse diğer üyelerle aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, ve anlayış içinde sürdürülmesini, olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarının düzenlenmesini amaçlamaktadır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu Yönerge hükümleri, Çevbir’in kayıtlı, asıl, yararlanan ve aday üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır.

BÖLÜM II

YAPTIRIMLAR

DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ TÜRLERİ VE YAPTIRIM UYGULANACAK FİİLLER

MADDE 4. Bu Yönerge ile Çevbir üyeleri hakkında hatalı veya kusurlu bazı fiilleri dolayısıyla uygulanabilecek yaptırımlar ile yaptırım uygulanacak fiiller aşağıda sıralanmıştır:

 1. Uyarı
 2. Kınama
 3. Hak Mahrumiyeti

UYARI

MADDE 5. Gerek diğer Çevbir üyeleriyle, gerekse Çevbir çalışanları ile ilişkilerinde Çevbir üyesi sıfatıyla kendilerinden beklenen tutum ve davranışlarda daha dikkatli ve özenli olmalarının gerekli görüldüğü Çevbir üyelerine, bu hususun Haysiyet Kurulu kararı üzerine yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarı gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

 1. Geçerli bir mazereti olmaksızın Çevbir tarafından yapılan duyurulara cevap vermemek, istenilen bilgileri zamanında iletmemek, yapılan çağrılara riayet etmemek;
 2. Adreslerinde olabilecek değişiklikleri talep edilen süre içinde Çevbir’e göndermemek,
 3. Çevbir’den kendileri hakkında ayrıcalıklı bir uygulama beklemek ve bu beklentisini üçüncü şahıslar önünde açığa çıkarmak,
 4. Çevbir yararlarını zedeleyici sözler sarf etmek,
 5. Usulsüz, kötü niyetle ya da misilleme amacıyla şikayet veya başvurularda bulunmak,
 6. Çevbir’de yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer üyelerin yardım veya aracılığından yararlanma girişimlerinde bulunmak,
 7. Çevbir çalışanlarının hizmetlerini engellemek.

KINAMA

MADDE 6. Çevbir üyelerine, gerek diğer Çevbir üyeleri gerekse Çevbir çalışanları ile ilişkilerinde Çevbir üyesi sıfatıyla diğer Çevbir üyelerine ve Çevbir’in amaç ve hizmetlerine zarar verdiği düşünülen tutum ve davranışlarında kusurlu bulundukları hususunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

 1. Kendisine yukarıda belirtilen kapsamda yapılan yazılı uyarıya rağmen, uyarı konusu fiil veya halleri sürdürmek,
 2. Çevbir çalışma mahallerinde huzur, sükun ve çalışma düzenini engelleyici tutum ve davranışlar içinde olmak; Çevbir çalışanları veya diğer üyeler hakkında yüze karşı veya gıyapta tahkir edici sözler sarf etmek,
 3. Kusurlu davranışları veya verdiği yanıltıcı bilgiler nedeniyle Çevbir aleyhine yargı yollarına başvurulmasına sebebiyet vermek,
 4. Çevbir’e ait araç gereç eşya ve benzeri malzemelere kusuru ile zarar vermek, (bu takdirde zarar ayrıca rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir)
 5. Yapılan uyarıya rağmen nedensiz veya özürsüz, Çevbir duyurularına aykırı hareket etmek, Çevbir araştırma veya incelemeleri sırasında yanlış bilgi vermek.

HAK MAHRUMİYETİ

MADDE 7. Hak mahrumiyeti cezası, aşağıda sayılan fiiller ve hallerin gerçekleşmesi üzerine Haysiyet Kurulu’nca kararlaştırılarak, durumun yazılı olarak üyeye bildirilmesidir. Aşağıda yazılı fiilleri işleyen Üyelerden asıl üyelerin, asıl üyelikleri; yaralanan üyelerin ise yaralanan üyelikleri aksi bir karar verilinceye kadar süresiz olarak düşer.

 1. Bir takvim yılı içinde iki veya daha fazla kınama cezası almak,
 2. Çevbir tüzelkişiliğine karşı kasıtlı bir edimle, Çevbir amaçlarının gerçekleşmesini engellemek ve Çevbir üyelerinin hak ve yararlarının zedelenmesine sebebiyet vermek,
 3. Çevbir yetkili organları tarafından, Çevbir tüzelkişiliğine karşı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen edimlerden birini işlediğinin tespit edilmesi,
 4. Çevbir’e sunulan yetki belgesinde açıklanan hususlara, yazılı uyarılara rağmen aykırı hareket etmeyi sürdürmek,
 5. Kasıtlı tutum ve davranışları ile Çevbir çalışmalarına ve amaçlarının gerçekleşmesine engel olmak,
 6. Basın ve yayın organlarına gerçek dışı nitelikte ve Çevbir yararlarını zedeleyici beyanat vermek,
 7. Çevbir’e sunduğu bildirimlerde kasten yanıltıcı bilgilere yer vermek, yanıltıcı beyanlarda bulunmak.

MADDE 8-ÜST KURULLARDA GÖREV ALMA

Yukarıda belirtilen fiillerden herhangi birini işlemiş olan ve uyarı, kınama veya hak mahrumiyetine karar verilmiş olan üyeler, kararın tebliğinden itibaren 5 yıl süre ile üst kurullara aday olma hakkını kaybeder.

MADDE 9-TEKNİK BİLİM KURULU’NDA GÖREV ALMA

Bugüne kadar herhangi bir eseri Teknik Bilim Kurulu’na sevk edilmiş ve Teknik Bilim Kurulu tarafından eserin kendisine ait olmadığı tespit edilmiş üyeler Teknik Bilim Kurulu’nda görev alamazlar. Bu madde, Teknik Bilim Kurulu kararının aksini belirtilen kesinleşmiş yargı kararı olduğu durumlarda uygulanmaz.

BÖLÜM III

YAPTIRIM UYGULAMA ESASLARI

YAPTIRIM YETKİSİ HAYSİYET KURULU

MADDE 10. Çevbir’e kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge’de belirtilen yaptırımları uygulama, disiplin cezası verme yetkisi, Çevbir Genel Kurulu tarafından Çevbir Haysiyet Kurulu’na verilir. Haysiyet Kurulu, Çevbir Genel Kurulu tarafından, iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.  Kurul üç üye ile toplanır.  Asil üyelerden birinin yokluğu halinde yedek üyelerden en fazla oy alan üye toplantıya katılır.

KONUNUN İNTİKALİ ÖN SORUŞTURMA

MADDE 11. Disiplin yaptırımı uygulanmasını gerektiren bir durumun oluşumu üzerine ya Genel Sekreterlik gerekli ön hazırlıkları yaparak konuyu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar veya böyle bir ön hazırlığa gerek olmaksızın haricen edindiği bilgi üzerine Yönetim Kurulu konunun önemini dikkate alarak bir inceleme veya soruşturma kurulu oluşturmak suretiyle gerekli kanıtları geciktirmeksizin toplatır ve düzenlenen inceleme veya soruşturma dosyasının Haysiyet Kurulu’na sunulmasını kararlaştırır.

HAYSİYET KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

MADDE 12. Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyeler yerine, sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler ile Kurul oluşur. Haysiyet Kurulu, çalışmalarına, önce ilgili üyeye tebliğ tarihinden başlamak üzere, en fazla yedi günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Üyenin savunma hakkını kullanmaması hali hariç, savunma alınmaksızın karar verilmez. Üye savunmasını bizzat Kurul toplantısına katılarak da yapabilir. Hakkında “Hak Mahrumiyeti” cezası istenilen üye, tanık dinletme, ayrıca belge sunma veya soruşturma belgelerini tetkik etme veya bir vekil marifetiyle tetkik ettirme haklarını kullanabilir.

Haysiyet Kurulu, kendisine intikal eden soruşturma talep tarihini takip eden bir ay zarfında karar vermekle yükümlüdür. Haysiyet Kurulu, incelenen konunun özelliklerini göz önünde bulundurarak, gerekli gördüğünde Çevbir hukuk danışmanından da şifahi veya yazılı görüş talep edebilir. Haysiyet Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz. Haysiyet Kurulu, kararlarını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderir. Kendilerine iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilen Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yedi gün zarfında Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunulmaması halinde kararlar kesinleşir. Uyarı, kınama ve hak mahrumiyeti kararları,  üyeye noter marifetiyle tebliğ edilir.

Haysiyet Kurulu Kararlarına karşı hukuk yollarına başvurulabilir.

ZAMANAŞIMI

MADDE 13. Bu Yönergede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:

 1. Uyarı, kınama ve mali hak kesintisi cezalarında otuz gün içinde disiplin soruşturmasına,
 2. Hak mahrumiyeti cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI

MADDE 14. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 15. Bu Yönerge Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

UYGULAMA

MADDE 16. Bu Yönerge hükümlerini Çevbir adına Yönetim Kurulu yürütür.