ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ (ÇEVBİR)

DİSİPLİN YÖNERGESİ

BÖLÜM I

AMAÇ VE KAPSAM

AMAÇ

Madde 1. Bu Yönerge, Çevirmenler Meslek Birliği’ne (Çevbir) kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, meslek etiğine ve profesyonellik anlayışına uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile, üyelerin gerek Çevbir kurulları ve çalışanlarıyla, gerekse diğer üyelerle aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, ve anlayış içinde sürdürülmesini, olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarının düzenlenmesini amaçlamaktadır.

KAPSAM

Madde 2. Bu Yönerge hükümleri, Çevbir’in kayıtlı üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır.

BÖLÜM II

YAPTIRIMLAR

DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ TÜRLERİ VE YAPTIRIM UYGULANACAK FİİLLER

Madde 3. Bu Yönerge ile Çevbir üyeleri hakkında hatalı veya kusurlu bazı fiilleri dolayısıyla uygulanabilecek yaptırımlar ile yaptırım uygulanacak fiiller aşağıda sıralanmıştır:

 1. Uyarı
 2. Kınama
 3. Hak Mahrumiyeti

UYARI

Madde 4. Gerek diğer Çevbir üyeleriyle, gerekse Çevbir kurulları ve çalışanları ile ilişkilerinde Çevbir üyesi sıfatıyla kendilerinden beklenen tutum ve davranışlarda daha dikkatli ve özenli olmalarının gerekli görüldüğünün Çevbir üyelerine, Haysiyet Kurulu kararı üzerine yazılı olarak bildirilmesidir.

Uyarı gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

 1. Geçerli bir mazereti olmaksızın Çevbir tarafından yapılan duyurulara cevap vermemek, istenen bilgileri zamanında iletmemek, yapılan çağrılara riayet etmemek;
 2. Adreslerinde ve diğer iletişim bilgilerinde olabilecek değişiklikler konusunda Çevbir’i bir (1) ay içinde bilgilendirmemek,
 3. Çevbir kurullarından kendileri için ayrıcalıklı bir uygulama beklemek ve bu beklentisini yazılı ya da sözlü olarak açığa vurmak,
 4. Çevbir içinde (toplantılarda ya da elektronik posta gruplarında) Birlik amaçlarına aykırı ya da Birlik yararlarını zedeleyici, gerçekdışı ya da eleştiri sınırlarını aşan sözler sarf etmek,
 5. Usulsüz, kötü niyetle ya da misilleme amacıyla veya eksik ya da yanıltıcı bilgiyle şikâyet veya başvurularda bulunmak,
 6. Çevbir’de yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili olarak kurul üyelerinden ve diğer üyelerden özel ya da ayrıcalıklı muamele istemek, sorumlu ya da görevlilerin yardım veya aracılığından usule aykırı şekilde yararlanma girişimlerinde bulunmak,
 7. Çevbir çalışma mahallerinde huzur, sükûn ve çalışma düzenini engelleyici tutum ve davranışlar içinde olmak, Çevbir çalışanlarının hizmetlerini engellemek,
 8. Bu Yönergede kınama ve hak mahrumiyeti kapsamında tanımlanmamış ancak Çevbir Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Politika Belgesinde ve Komisyon Yönergesinde ve/veya Çevbir Tüzüğünün 4. maddesinde tanımlanan amaçlara aykırı fiillerde bulunmak.

Ayrıca;

 1. Çevbir Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonu kendi alanına giren tüm başvuruları gizlilikle incelemekle sorumludur, Komisyon ya da kurul üyelerinden birinin Çevbir Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Politika Belgesinde tanımlanan gizlilik ilkesini ihlal etmesi durumunda uyarı cezası verilebilir.

KINAMA

Madde 5. Çevbir üyelerine, gerek diğer Çevbir üyeleri ile gerekse Çevbir kurulları ve çalışanları ile ilişkilerinde Çevbir üyesi sıfatıyla diğer Çevbir üyelerine ve Çevbir’in amaç ve hizmetlerine zarar verdiği düşünülen tutum ve davranışlarda bulunduklarının Haysiyet Kurulu kararı üzerine yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama gerektiren fiiller ve haller şunlardır:

 1. Kendisine yukarıda belirtilen kapsamda yapılan yazılı uyarıya rağmen, uyarı konusu fiil veya halleri sürdürmek,
 2. Sosyal medyada Birlik amaçlarına aykırı ya da Birlik yararlarını zedeleyici, gerçekdışı ya da eleştiri sınırlarını aşan sözler sarf etmek,
 3. Çevbir kurulları ve çalışanları veya diğer üyeler hakkında yüze karşı veya gıyapta kaba, nezaketsiz, rahatsız edici veya tahkir edici sözler sarf etmek,
 4. Kusurlu davranışları veya verdiği yanıltıcı bilgiler nedeniyle Çevbir aleyhine yargı yollarına başvurulmasına sebebiyet vermek,
 5. Çevbir’e ait araç gereç, eşya ve benzeri malzemelere kasıtlı olarak ya da kusurlu davranışla zarar vermek (bu takdirde zarar ayrıca rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir),
 6. Yapılan uyarıya rağmen nedensiz veya özürsüz, Çevbir duyurularına aykırı hareket etmek, Çevbir araştırma veya incelemeleri sırasında kasıtsız da olsa yanlış bilgi vermek,
 7. Yukarıda tanımlanan fiil ve haller dışında üyenin, Çevbir Tüzüğü 4. maddesi veya Çevbir Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Politika Belgesine ve Komisyon Yönergesine aykırı bir fiilinin sabit olduğu ve ilgili fiilin uyarı yaptırımını aşan bir ağırlık ve süreklilikte olduğu tespit edildiği durumda kınama cezası verilebilir.

HAK MAHRUMİYETİ

Madde 6. Hak mahrumiyeti cezası, aşağıda sayılan fiiller ve hallerin gerçekleşmesi üzerine Haysiyet Kurulu’nca kararlaştırılarak, durumun yazılı olarak üyeye bildirilmesidir. Aşağıda yazılı fiilleri işleyen Üyelerin üyelikleri aksi bir karar verilinceye kadar süresiz olarak sona erer:

 1. Bir takvim yılı içinde iki veya daha fazla kınama cezası almak,
 2. Çevbir tüzel kişiliğine karşı kasıtlı bir edimle, Çevbir amaçlarının gerçekleşmesini engellemek ve Çevbir üyelerinin hak ve yararlarının zedelenmesine sebebiyet vermek,
 3. Çevbir yetkili organları tarafından, Çevbir tüzel kişiliğine karşı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen edimlerden birini işlediğinin tespit edilmesi,
 4. Çevbir’e sunulan yetki belgesinde açıklanan hususlara, yazılı uyarılara rağmen aykırı hareket etmeyi sürdürmek,
 5. Kasıtlı tutum ve davranışları ile Çevbir çalışmalarına ve amaçlarının gerçekleşmesine engel olmak,
 6. Basın ve yayın organlarına gerçekdışı nitelikte ve Çevbir yararlarını zedeleyici beyanat vermek,
 7. Çevbir’e sunduğu bildirimlerde kasten yanıltıcı bilgilere yer vermek, yanıltıcı beyanlarda bulunmak,
 8. Çevbir Tüzüğünün 4. maddesi ve Çevbir Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Politika Belgesi uyarınca,a) Çevbir üyesi olan ve olmayan birine toplumsal cinsiyete dayalı cinsel, dijital, ekonomik, fiziksel şiddet uygulamış olmak,b) daha önce uyarı yahut kınama aldığı bir fiili tekrarlamak,

  c) bu maddelerin hiçbirinde tanımlanmayan ancak bu maddelerde tanımlanmamakla birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren ve toplumsal cinsiyet bağlamında ayrımcılık üreten ısrarlı fiillerde bulunmak;

 9. İntihal yaptığına dair hakkında Çevbir Teknik-Bilim Kurulu’nca rapor düzenlenmiş olmak veya mahkeme kararı bulunmak,
 10. E-posta ve SMS gibi haberleşme yolları da dahil olmak üzere yazılı uyarıya rağmen bildirilen aidat borcunu bildirim tarihinden itibaren altı (6) ay içinde ödememek ya da yazılı bir ödeme planı sunmamak.

ZORUNLU VE İHTİYARİ KURULLARDA GÖREV ALMA

Madde 7. Yukarıda belirtilen fiillerden herhangi birini işlemiş olan ve hakkında kınama veya hak mahrumiyeti kararı verilmiş olan üyeler, kararın tebliğinden itibaren 4 yıl süre ile zorunlu ve ihtiyari kurullara aday olma hakkını kaybeder. Disiplin kararı mahkeme yoluyla düzeltildiği takdirde yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren bu hüküm uygulanmaz.

TEKNİK BİLİM KURULU’NDA GÖREV ALMA

Madde 8. Bugüne kadar herhangi bir eseri Teknik Bilim Kurulu’na sevk edilmiş ve Teknik Bilim Kurulu tarafından eserin kendisine ait olmadığı ya da intihal olduğu tespit edilmiş üyeler Teknik Bilim Kurulu’nda görev alamazlar. Bu madde, Teknik Bilim Kurulu kararının aksini belirten kesinleşmiş yargı kararı olduğu durumlarda, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren uygulanmaz.

BÖLÜM III

YAPTIRIM UYGULAMA ESASLARI

YAPTIRIM YETKİSİ ve HAYSİYET KURULU

Madde 9. Çevbir’e kayıtlı üyeler hakkında bu Yönerge’de belirtilen yaptırımları uygulama, disiplin cezası verme yetkisi, Çevbir Genel Kurulu tarafından Çevbir Haysiyet Kurulu’na verilir. Haysiyet Kurulu, Çevbir Genel Kurulu tarafından, iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üç üye ile toplanır. Asıl üyelerden birinin yokluğu halinde yedek üyelerden biri toplantıya katılır.

KONUNUN İNTİKALİ ÖN SORUŞTURMA

Madde 10. Disiplin yaptırımı uygulanmasını gerektirdiği düşünülen bir durumun oluşumu üzerine ya Genel Sekreterlik gerekli ön hazırlıkları yaparak konuyu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar veya böyle bir ön hazırlığa gerek olmaksızın haricen edindiği bilgi üzerine Yönetim Kurulu konunun Haysiyet Kurulu’na sunulmasını kararlaştırır. Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi olmaksızın resen de disiplin incelemesi başlatabilir.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonu’nun yetki alanına giren durumlarda başvuru, inceleme ve soruşturma süreci ilgili Komisyon Yönergesi’nin Dördüncü Bölümünde yer alan maddelere göre yürütülür.

HAYSİYET KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 11.

a-  Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanır. Haysiyet Kurulu kendiliğinden başlattığı disiplin incelemeleri için toplanırken Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyeler yerine, HK tarafından seçilen yedek üye ile Kurul oluşur.

b-  Haysiyet Kurulu, her nevi Disiplin Yönergesi’ne aykırılık başvurusunu soruşturmak ve karara bağlamakla yükümlüdür.

c-  Başvurunun, Yönetim Kurulu aracılığıyla Çevbir Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonundan geldiği durumlarda başvuru incelenirken, ön inceleme raporu hazırlık sürecinde yer almamış 2 (iki) Komisyon üyesi Haysiyet Kurulu içerisinde danışman olarak yer alır.

d-  Haysiyet Kurulu, çalışmalarına, önce ilgili üyeye tebliğ tarihinden başlamak üzere, en fazla yedi günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Süre haklı mazeret olması halinde ve şikâyet edilenin bu yönde talebi olduğunda makul şekilde uzatılabilir. Üyenin savunma hakkını kullanmaktan imtina ettiği haller hariç, savunma alınmaksızın karar verilmez. Çevbir Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonundan iletilen başvurularda, ön inceleme raporuna binaen ve söz konusu Komisyonun bilgisine başvurarak üyeden ek savunma isteyebilir. Üyeden ek savunma istenmesine gerek görülen durumlarda ek savunmanın içeriğine dair ön inceleme sürecini yürüten Komisyon üyelerini bilgilendirir, görüş ister ve ön inceleme raporunu ve ek savunmaya dair Komisyon görüşünü gözeterek başvuruyu karara bağlar.

e-  Üye savunmasını yazılı yahut sözlü yapma konusunda karar verme hakkına sahiptir. Hakkında soruşturma yürütülen üye, tanık dinletme, ayrıca belge sunma veya soruşturma belgelerini tetkik etme veya bir vekil marifetiyle tetkik ettirme ve kendini vekille temsil ettirme haklarına sahiptir.

f-  Haysiyet Kurulu, kendisine intikal eden soruşturma talep tarihini takip eden bir ay zarfında karar vermekle yükümlüdür. Bu süre başvurunun karmaşık olduğu durumlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yazılı oluru ile bir ay daha uzatılabilir. Bu hüküm itirazların karara bağlanması için de geçerlidir.

g-  Haysiyet Kurulu, incelenen konunun özelliklerini göz önünde bulundurarak, gerekli gördüğünde Çevbir hukuk danışmanından da şifahi veya yazılı görüş talep edebilir.

h-  Haysiyet Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz ve tüm kararların gerekçeli verilmesi esastır. Haysiyet Kurulu, kararlarını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderir.

i-   Kendilerine iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilen Haysiyet Kurulu kararlarına karşı on beş (15) gün zarfında Yönetim Kurulu Başkanlığına itirazda bulunulmaması halinde kararlar kesinleşir. Verilen karar üyeye yine iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

j-   Üye Haysiyet Kurulu kararına ancak bir kez itiraz edebilir. Yönetim Kurulu da Haysiyet Kurulu kararına bir kez itiraz edip yeniden görüşülmesini isteyebilir. İtirazın ardından kesinleşen Haysiyet Kurulu kararları üyeye iadeli taahhütlü posta ile Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından tebliğ edilir ve Haysiyet Kurulu kararlarına karşı tebliğinden itibaren bir (1) ay içinde hukuk yollarına başvurulabilir.

ZAMANAŞIMI

Madde 12. Bu Yönergede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:

 1. Uyarı ve kınama cezalarında altı ay içinde disiplin soruşturmasına,
 2. Hak mahrumiyeti cezasında bir yıl içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
 3. Çevbir Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonu kapsamındaki başvurularda zamanaşımı işletilmez.

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI

Madde 13. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur.

YÜRÜRLÜK

Madde 14. Bu Yönerge Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

UYGULAMA

Madde 15. Bu Yönerge hükümlerini Çevbir adına Yönetim Kurulu yürütür.

Madde 16. Çevbir Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon Yönergesi bu Yönergenin eki niteliğindedir.