ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ (ÇEVBİR)

TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi

Madde 1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi ve “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği” hükümlerine göre merkezi Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sokak, No: 8, D: 3, Kadıköy, İstanbul’da olmak üzere ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ (ÇEVBİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Birliğin Faaliyet Alanı ve Takip Ettiği Haklar

Madde 2. Bu Meslek Birliği, “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin 4/1-a maddesi uyarınca “İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri” alanında faaliyet gösterir ve Kanun’da işlenme eser olarak tanımlanan tercümelerin çoğaltma, yayma, temsil, işleme ve umuma iletim haklarını takip eder.

Tanımlar

Madde 3. (1) Bu Tüzükte

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

Yönetmelik: Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’ni,

Alan: Meslek birlikleri ile federasyonların kurulması ve faaliyetlerine esas olmak üzere Kanunda öngörülen hak sahipliği türlerine göre yapılan sınıflandırmayı,

Sektör: Aynı türdeki eser konusunda farklı hak sahipliklerinden oluşan kümeyi,

Federasyon: Meslek birlikleri üst kuruluşlarını,

Meslek Birliği (Birlik): Yegâne veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına, müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan, kâr amacı gütmeyen, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiyi,

Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

Hak sahibi: Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya mali hak sahiplerini,

Kullanıcı: Kanun kapsamında hak sahiplerinin iznine tabi olan ve hak sahiplerine ücret veya tazminat ödenmesini gerektiren kullanımları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

Üye: Meslek Birliğine yetki belgesi veren ve Birlikçe üyelik başvurusu kabul edilen hak sahibini,

Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için Meslek Birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile Meslek Birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi,

Birlik payı: Meslek Birliğince, hakların yönetimiyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla, telif geliri ve telif gelirlerinin yatırımından doğan herhangi bir gelirden alınan, kesilen veya mahsup edilen tutan,

Telif geliri: Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi dolayısı ile Meslek Birlikleri tarafından hak sahipleri adına toplanan geliri,

Temsilcilik sözleşmesi: Meslek birlikleri arasında imzalanan ve bir meslek birliğinin temsil ettiği hakların yönetimi için bir diğer meslek birliğini vekil tayin ettiği herhangi bir anlaşmayı,

Toplu hak yönetimi: Telif haklarının Meslek Birlikleri aracılığıyla takip edilmesini

ifade eder.

(2) Bu Tüzükte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

Birliğin Amacı Madde 4. ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ’NİN amacı;

 1. Çevirmenlerin ilgili yasalarca tanımlanmış, işlenme eser sahipliğinden kaynaklanan hakları konusunda, Birliğe üye olsun olmasın bütün çevirmenleri, çevirmen adaylarını ve kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 2. Çevirmenlik mesleğine yönelik yasal mevzuattaki belirsizlik ve sorunların giderilmesi, yasalarca tanınan hakların genişletilmesi için çalışmak,
 3. Çevirmenlik mesleğinin özgürce icra edilmesine, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına, Birlik bünyesinde ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesine çalışmak,
 4. Çevirmenler arasındaki mesleki dayanışmanın ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirilmesini sağlamak,
 5. Çevirmenler arasında UNESCO Nairobi Tavsiye Kararı ve Avrupa Kitap Çevirmenleri Birlikleri Konseyi’nin (CEATL) çevirmenliğe ilişkin etik değerlerinin yerleşmesi için çalışmak,
 6. Çevirmenlerin ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsilini ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Meslek Birliğinin görev ve yetkileri

Madde 5. (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Faaliyetlerini etkinlik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütmek,
 2. Hakların yönetimini hakkaniyete uygun koşullarda gerçekleştirmek,
 3. Yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedelin tahsilini ve dağıtımını, dağıtım planlarına uygun olarak adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmek,
 4. Yönettikleri haklarla ilgili eserlere ve bağlantılı hak konularına ilişkin veritabanını oluşturmak, güncellemek ve ilgililerin bilgisine sunmak,
 5. Aynı alanda faaliyet gösteren meslek birlikleri bakımından ortak veritabanı oluşturmak,
 6. Yönettikleri haklarla ilgili tarife ve artışı gerekçeleri ile bu tarifelere ilişkin indirim ve ödeme kolaylıklarını ait olduğu yılın dokuzuncu ayının sonuna kadar duyurmak,
 7. Yönettikleri hakları korumaya yönelik tedbirleri almak, bu amaçla gerekli hallerde idari, hukuki ve cezai yollara başvurmak,
 8. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklere uymak,
 9. Üyelerinin asgari haklarını korumak için bir tip sözleşme hazırlamak, yayımlamak, bu doğrultuda üyelerine ve üye olmayan işlenme eser sahibi çevirmenlere tavsiyelerde bulunmak; işverenlerin bu alanda yaptıkları sözleşmeleri bu sözleşmeyi esas alarak düzenlemelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 10. İşlenme eser sahibi olarak çevirmenlerin zorunlu sosyal güvenlik sistemi içine alınmaları, sağlık sigortası ve emeklilik hakkı gibi sosyal güvenlik haklarından tümü ile yararlanmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmak,
 11. Talep halinde çeviriyle ilgili ihtilafların giderilmesi konusunda bilirkişilik hizmeti vermek,
 12. Gerek kendi başına, gerek çeviri eğitimi veren akademik kurumlarla iletişim ve işbirliği içinde mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum vs. ortak projeler, ulusal ve uluslararası düzeyde paneller, atölyeler düzenlemek, faaliyetleri açısından gerekli gördüğü her alanda yayın yapmak, değişim programları geliştirmek,
 13. “Korsan” (lisanssız) yayıncılık ve çoğaltım, lisanssız altyazı çevirileri gibi temel sorunlar ve lisanslı kitap satışlarının artırılması gibi faaliyetler için resmi ve sivil her türlü kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve anılan kurumlarla işbirliği yapmak,
 14. Üye olan ve olmayan çevirmenlerin kendi aralarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasını sağlayacak platformlar kurarak becerilerinin geliştirilmesi yönünde kültürel ve eğitici faaliyetlerde bulunmak ve bu yolla ülkemizdeki çevirilerin niteliğini yükseltmek,
 15. Ayrımcılık ve şiddetin yaşanmadığı bir mesleki ortam yaratılması için farkındalık çalışmaları düzenlemek, Birlik bünyesinde çözüm mekanizmaları oluşturmak.

(2) Birlik, görevlerini yerine getirirken üyelerine; haklarının ve menfaatlerinin korunması veya etkin yönetimi için objektif olarak gerekli olmayan herhangi bir yükümlülük getiremez.

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

Madde 6. (1) Kanun’da işlenme eser sayılan tercümelerin hak sahipleri Birliğe üye olabilir.

(2) Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Bu Birliğe üye olanlar, İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri alanında başka bir meslek birliğine üye olamaz.

(3) Üyeler, genel kurulca belirlenen giriş aidatını ve üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler.

(4) Tüzel kişilerin üye olabilmesi Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Tüzel kişi üyeler, kendi Yönetim Kurulu başkanları tarafından veya temsille görevlendirilecek kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiyi temsil edecek kişi yeniden belirlenir.

Üyelik Türleri

Madde 7. (1) Birlikte, “asıl üye” şeklinde olmak üzere bir tür üyelik vardır.

(2) Gelir ve tazminatların dağıtımında, sosyal faaliyetlerde ve benzeri işlerde üyelik türleri arasında ayrım yapılamaz.

Asıl Üye

Madde 8. Aşağıda sayılan niteliklere sahip olanlar Birliğe asıl üye olabilir:

 1. Yayımlanmış veya sahnelenmiş veya gösterime girmiş en az bir (1) tercüme eser sahibi olan kişiler;
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kişiler,
 3. İşlenme eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
 4. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 9. (1) Birliğe üye olmak isteyen çeviri eser hak sahipleri, yazılı olarak Birliğe başvururlar. Başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde  ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Ret kararlarında gerekçe belirtilir.

(2) Kanunda, Yönetmelikte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyan ve Yetki Belgesi verenler üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabul kararı, üyelik türü belirtilmek suretiyle bildirilir.

(3) Yönetim Kurulu’nun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarının yeniden değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir, ardından sonuç değişmezse yargı yoluna başvurulabilir.

Yönetim Kurulu, Teknik Bilim Kurulu’nun konuya ilişkin yazılı görüş ve önerisini almak suretiyle itirazı değerlendirerek karar verir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

Madde 10. (1) Üyelik;

 1. Ölüm,
 2. Tüzel kişiliğin sona ermesi,
 3. Üyelikten ayrılma,
 4. Üyelikten çıkarılma,
 5. Üyelik için aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi,
 6. Yetki belgesinin konusuz kalması,

ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

(2) Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, üyeliğin sona erdiği takvim yılı sonuna kadar Yetki Belgesinin geçerliliği çerçevesinde devam eder. Yönetim Kurulu veya eski Üye karşılıklı ya da tek taraflı olarak yükümlülüğün daha erken sona ermesini yazılı şekilde isteyebilir.

Üyelikten ayrılma Madde 11.  Üyeler, gerekçe göstermeksizin Birlik üyeliğinden ayrılma isteğinde bulunabilir. Üyelik, yazılı olması gereken bu başvuruyla sona erer. Yetki Belgesinin geçerliliğine ilişkin hükümler Madde 10’da belirtildiği şekilde saklıdır.

Üyelikten çıkarma

Madde 12. (1) Üyeler; Birliğin disiplin yönergesinde öngörülen durumlarda Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Çıkarılma kararı iadeli taahhütlü posta yoluyla yedi (7) gün içinde ilgiliye bildirilir.

(2) Üyelikten çıkarılma kararlarına karşı bir (1) ay içinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir, ardından sonuç değişmezse yargı yoluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul toplantısından önceki kırk beş (45) gün içinde verilen üyelikten çıkarma kararları, Genel Kurul toplantısını takip eden işgününden itibaren sonuç doğurur.

Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 13. (1) Meslek birliği, üyelerince verilen Yetki Belgesi veya mevzuat kapsamında verilen yetki çerçevesinde hakları yönetir.

(2) Meslek Birlikleri, üyelerinin Yetki Belgesine konu haklarını münhasıran takip etmeye yetkilidir.

(3) Üye ve hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde bu Yönetmelik gereğince kurulan Birlik dışında başka birlik, dernek, şirket ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Yabancı kuruluşlarla ilişkiler

Madde 14. (1) Meslek Birliği, işbu Tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurtdışında birlik veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş birlik veya kuruluşlara katılabilir. Bu faaliyetleri ile işbirliği sonucunda yapılacak protokol ve Temsilcilik Sözleşmeleri Bakanlığa bildirilir.

Temsilcilik Sözleşmeleri

Madde 15. (1) Meslek Birliği; hakların yönetimi, tarifeler, dağıtımlar ve Birlik payı gibi konularda akdettiği temsilcilik sözleşmesi kapsamında temsil edilen hak sahipleri ile kendi üyeleri arasında ayrım yapamaz.

(2) Meslek Birliği, temsilcilik sözleşmesi kapsamında yönettiği haklardan dolayı elde ettiği gelirden, Birlik payı hariç olmak üzere, temsil edilen meslek birliğinin açık rızası olmadıkça kesinti yapamaz.

(3) Meslek Birliği tarafından temsilcilik sözleşmesi yapılan kuruluşlara yılda en az bir kez aşağıdaki konularda bilgilendirme yapılır:

 1. Meslek Birliği tarafından bir temsilcilik sözleşmesi çerçevesinde yönetilen haklara ilişkin, her bir hak kategorisi ve kullanım türü için tahakkuk eden gelir ve ödenen tutar ile tahakkuk eden ancak ödenmeyen gelirler,
 2. Kesilen Birlik payı,
 3. Birlik payı dışında yapılan kesintiler,
 4. Temsilcilik sözleşmesi kapsamında yapılan ya da reddedilen sözleşmeler hakkında bilgiler,
 5. Genel kurul tarafından alınan hakların yönetimi ile ilgili olan kararlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

Birlik Organları

Madde 16. Birliğin zorunlu organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Teknik-Bilim Kurulu,
 5. Haysiyet Kurulu.

Birliğin ihtiyari organı olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon ile Dayanışma Kurulu oluşturulmuştur.

Genel Kurul

Madde 17. Genel Kurul, Birliğin oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerinden oluşur. Oy kullanma yetkisine sahip olan üyeler asıl üyelerden geçerli yetki belgesi bulunanlardır.

Genel Kurulun görevleri ve yetkileri

Madde 18. (1) Genel Kurulun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulu ile Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Komisyonunun asıl ve yedek üyelerini Genel Kurul tarafından belirlenecek usulle seçmek,
 2. Federasyon kurmak, federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
 3. Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
 5. Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
 6. Birlik Tüzüğündeki değişiklik önerilerini karara bağlamak,
 7. Yönetim Kurulunun Genel Kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
 8. Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
 9. Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirlerle yapılan yatırımlardan elde edilen gelire ilişkin yatırım politikasına karar vermek,
 10. Telif gelirleri ve tazminatlar ile bu gelirlerle yapılan yatırımlardan elde edilen gelirden kesilecek Birlik payı ile kültürel ve sosyal amaçlarla yapılacak kesintileri makul bir oranda belirlemek,
 11. Telif gelirleri ve elde edilen tazminatlar konusunda dağıtım yönergesi ve diğer yönerge önerilerini karara bağlamak,
 12. Giriş aidatı ve üyelik aidatı tutarlarını belirlemek,
 13. Birlik zorunlu organlarının başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini; verilecek ücretleri belirlemek,
 14. Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurmasına ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmasına dair kararı onaylamak,
 15. Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesini onaylamak,
 16. Birliğin borç almasını, borç vermesini ya da alınan borçlar için teminat vermesini onaylamak,
 17. Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkranın (14), (15) ve (16) bentlerinde sayılan hususlarda Genel Kurul tarafından Denetleme Kuruluna yetki verilebilir.

Genel Kurulun toplanması

Madde 19. (1) Genel Kurulun olağan toplantısı Yönetim Kurulunun çağrısıyla en geç iki yılda bir, Mayıs ayı içinde yapılır.

(2) Genel Kurul, olağanüstü toplantıya ise, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli görmesi ya da Genel Kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerin beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca çağrılır.

(3) Denetleme Kurulu veya Genel Kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu istek yazısının kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Genel Kurulda oy kullanma yetkisine sahip olan üyeyi, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun toplantıya çağrı usulü

Madde 20. (1) Yönetim Kurulu, Birlik Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyeleri içeren bir listeyle  yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

2) Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden en az on beş (15) gün önce Bakanlığa yazıyla bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Genel Kurul toplanma ve karar yeter sayısı

Madde 21. (1) Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan üye sayısının, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olmaması gerekir.

(2) Genel Kurul üyeleri bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekâletnameyle oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekâletini alabilir. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulda vekâletnameyle temsil edilemez. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekâleten temsil edemez.

(3) Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğuyla alınır. Ancak Tüzük değişikliği ve Birliğin feshi kararları, hazır bulunan oyların üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınır.

Genel Kurul toplantısı usulü

Madde 22. (1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Oy kullanma hakkı bulunmayan üyeler ile Birlikçe uygun görülen kişiler ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

(2) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeterli sayıda başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Birlik organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine veya yetkilendirdiği kişilere kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur. Toplantıyı yönetme ve güvenliğini sağlama görevi Divan Başkanına aittir.

(4) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan oyların en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

(5) Birlik tahmini bütçesinin Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra, gider artırıcı veya gelir azaltıcı bir karar alınması halinde, tahmini bütçe karara uygun olarak revize edilir ve Genel Kurulda yeniden oylanır.

(6) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Vekili ile Yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

(7) Mücbir sebepler (salgın, afet, vb) bulunması halinde Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulunun önerisiyle elektronik ortamda yapılabilir.

Genel Kurul sonuç bildirimi

Madde 23. (1) Genel Kurul yapıldıktan sonra on beş (15) gün içinde aşağıda sayılan bilgi ve belgeler Bakanlığa verilir:

 1. Birlik organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içerecek şekilde usulüne uygun olarak doldurulmuş olan ve Yönetmelik EK-2’de yer alan GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ,
 2. Genel Kurul kararlarının birer örneği,
 3. Genel Kurul toplantısında Tüzük değişikliği yapılması halinde; Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Birlik Tüzüğünün son şekli.

(2)       Birinci fıkranın 1. bendinde sayılan Genel Kurul Sonuç Bildirimi aynı süre içerisinde mülki idare amirliğine de verilir.

(3)       Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Birlik Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

(4)       Bu maddede belirtilen şekilde gerekli bildirimlerin yapılmamasından Yönetim Kurulu başkanı sorumludur.

Yönetim Kurulu

Madde 24. (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az beş (5) üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeler arasından bir Başkan, en az bir Başkan Yardımcısı ve Sayman üye seçer.

(2) Kurul; başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

(3) Yıl sonunda diğer zorunlu ve ihtiyari kurullardan faaliyet raporlarını ve durum değerlendirmelerini alarak kendi faaliyet raporu ve değerlendirmesiyle birlikte üyelere duyurur.

Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri

Madde 25. (1) Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin ortak çıkarlarını korumak,
 2. Birlik üyelerinin haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerinin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere ve her türlü adli, idari ve icrai yollara başvurmak,
 3. Birlik kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
 4. Genel sekreter ile Meslek Birliğinde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bu kişilerin özlük, unvan, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 5. Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 6. Birlik Tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 7. Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik Payı oranını Genel Kurula sunmak,
 8. Tarifeleri hazırlamak,
 9. Üyelik başvurularını karara bağlamak,
 10. Birlik Tüzüğü ile öngörülen kriterler doğrultusunda üyelik türlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,
 11. Birliğin çalışma ve işleyişine ilişkin yönergeleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
 12. Birliğin takip edeceği haklar için gerekli olan sözleşme tiplerini ve hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
 13. Denetleme Kurulu raporlarının tesliminden itibaren birer örneğini on beş (15) gün içinde Bakanlığa göndermek,
 14. Yıllık şeffaflık raporunda yer alan mali bilgiler ile Birliğin hesaplarını yeminli mali müşavire onaylatmak,
 15. Genel Kurul gündemini belirlemek ve gündeme konu bilgi ve belgeleri Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce üyelerin bilgisine sunmak,
 16. Temsilcilik açılması konusunda karar vermek,
 17. Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla işbirliği yapmaları konularında karar vermek,
 18. Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği ve iletişim sürecini yürütmek,
 19. Birliğin amacına ve faaliyet alanına ilişkin şirket kurması ve kurulmuş olan şirketlere ortak olması konusunda karar almak ve Genel Kurul onayına sunmak,
 20. Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi konusunda karar almak ve onaya sunmak.
 21. Birliğin borç alması, borç vermesi ya da alınan borçlar için teminat vermesi konusunda karar vermek ve Genel Kurul onayına sunmak,
 22. Kanunun 81. maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,
 23. Mevzuat ve Birlik Tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin temsili

Madde 26. Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme ve temsil organı olup bu görevini mevzuata ve Birlik Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi; Yönetim Kurulunca, üyelerden birine, genel sekretere veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 27. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer. Yıl sonunda toplanıp faaliyet raporu hazırlar ve durum değerlendirmesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 28. (1) Denetleme Kurulu;

 1. Yönetim Kurulunun işlemlerinin mevzuata ve Birlik Tüzüğüne uygun olup olmadığını,
 2. Birliğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve Birlik Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
 3. Telif gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığını,
 4. Birlik harcamalarının mevzuata ve Birlik amacına uygun olup olmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla ve Tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre denetler. Bu hususlara ilişkin bilgi, belge ve değerlendirmelerin yer aldığı denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 5. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ya da oy kullanma yetkisine sahip üyelerin beşte birinin (1/5) yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanabilir, Birlik işlemleri hakkında inceleme yapabilir. Denetleme Kurulu, hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna teslim eder ve toplandığında Genel Kurulda üyelere sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaydın, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Teknik-Bilim Kurulu

Madde 29. (1) Teknik-Bilim Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Yıl sonunda toplanıp faaliyet raporu hazırlar ve durum değerlendirmesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

Teknik-Bilim Kurulunun görevleri

Madde 30. (1) Teknik-Bilim Kurulu;

 1. Birliğin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmakla,
 2. İlgili kurullara önerilerde bulunmakla,
 3. Yönetim Kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek ve bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna, gerekli hallerde bir örneğini de Denetleme Kuruluna vermekle,
 4. Tüzükte belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

(2) Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 31. (1) Haysiyet Kurulu Genel Kurulca seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Haysiyet Kurulu, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer. Yıl sonunda toplanıp faaliyet raporu hazırlar ve durum değerlendirmesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

Haysiyet Kurulunun Görevleri ve Disiplin Yönergesi

Madde 32. (l) Haysiyet Kurulu, Disiplin Yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin Yönergesi, Haysiyet Kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve Genel Kurulca kabul edilir.

(2) Disiplin Yönergesinde;

 1. Aynı fiil için birden fazla disiplin cezası verilemez.
 2. İncelenen konuya ilişkin lehe ve aleyhe bilgi ve belgeler toplanmadan üye hakkında karar alınamaz.
 3. Savunma alınmadan ceza tayin edilmez.

(3) Haysiyet Kurulu; Yönetim Kurulunun talebi üzerine disiplin incelemesi yapabileceği gibi re’sen de inceleme başlatabilir; Disiplin Yönergesinde öngörülen disiplin cezaları ile üyelikten çıkarmaya ilişkin kararlar verir.

Haysiyet Kurulu kararlarına karşı itiraz edilebilir ve ardından sonuç değişmezse yargı yolu açıktır.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon

Madde 33. (1) Komisyon, Genel Kurulca seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Komisyon, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asıl üyeleri arasından bir koordinatör seçer. Yıl sonunda toplanıp faaliyet raporu hazırlar ve durum değerlendirmesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyonun Görevleri ve Yönergesi

Madde 34. (1) Komisyon;

 1. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık yaratmayı,
 2. Bu konularda Birlik mensuplarını bilgilendirmeyi,
 3. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet şikâyetleri için etkili bir başvuru mekanizması oluşturmayı,
 4. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılana destek vermeyi amaçlar.

(2) Komisyonun faaliyetleri ve işleyişi Komisyon Yönergesi ile belirlenir. Yönerge, Komisyon tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve Genel Kurulca kabul edilir.

Dayanışma Kurulu

Madde 35. (1) Dayanışma Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen yedi (7) gün içinde asil üyeleri arasından bir başkan seçer.
(2) Kurulun aldığı kararlar Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur, Yönetim Kurulunun onay ve işbirliğiyle hayata geçirilir. Dayanışma Kurulu, yıl sonunda toplanıp faaliyet raporu hazırlar ve durum değerlendirmesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunar.
(3) Dayanışma Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Süre sonunda ihtiyari kurul için yeterli aday bulunmadığı takdirde, bir sonraki genel kurul toplantısında kurul için yeniden seçim yapılmaz ve ihtiyari kurul kendiliğinden fesholur.

Dayanışma Kurulunun Görevleri ve Yönergesi

Madde 36. (1) Dayanışma Kurulu;

1. Birlik üyeleri arasında afet ve benzeri kriz durumlarına hazırlıklı olunmasını teşvik etmeyi ve bu tür durumlarda Birlik içi koordinasyon sağlamayı,
2. Üyeler arası dayanışmayı yükseltmeyi,
3. Birliğin diğer demokratik kitle örgütleriyle temasını artırarak, çeviri alanıyla doğrudan bağlantılı olan kültür ve eğitim odaklı dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri organize etmeyi amaçlar.

(2) Dayanışma kurulu faaliyetleri ve işleyişi Kurul Yönergesi ile belirlenir. Yönerge, Kurul tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulunca incelenir ve Genel Kurulca kabul edilir.

Zorunlu Organların Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 37. (1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulları en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin ilgili kurul üyeliği düşürülebilir.

Zorunlu Organlara Üye Olmayanların Seçimi

Madde 38. (1) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Teknik-Bilim Kurullarına, Birlik üyelerinin yanı sıra Birliğe üye olmayan kişiler de gerektiğinde seçilebilir. Bunun için Genel Kurulda hazır bulunan oyların beşte birinin teklifiyle aday gösterilmeleri ve Genel Kurul tarafından seçilmeleri gerekir. Bu kişilerin sayısı kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunu geçemez.

Şubeler

Madde 39. (1) Birlik, faaliyetlerini yürütmek için gerekli gördüğü yerlerde Birliğe bağlı olarak tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan şube açabilir. Şubeler, Birlik Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubenin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla şube yetkilisi olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Birliğin Gelirleri

Madde 40. (1) Birlik gelirleri şunlardır:

 1. Telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirler ile bu gelirlerin yatırımından doğan gelirler,
 2. Giriş aidatı ve üyelik aidatı gelirleri ile telif gelirlerinin ve tazminatların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
 3. Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
 4. Birliğin sahip olduğu herhangi bir malvarlığı ile bu varlıklarından doğan gelirler,
 5. Diğer gelirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gelirler, diğer gelirlerden ayrı bir hesapta tutulur.

(3) Birlik gelirleri alındı belgesi veya faturayla tahsil edilir.

Dağıtım ve Dağıtım Yönergesi

Madde 41. (1) Birlikçe tahsil edilen telif geliri, Birlik payı düşüldükten sonra, tazminat bedelleri ise tahsil giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç dokuz (9) ayı geçmemek kaydıyla mümkün olan en kısa sürede ödenir. Bu süreler, kullanım listelerinin tespit edilememesi veya hak sahiplerinin belirlenememesi gibi durumlarda uzatılabilir.

(2) Dağıtım yönergesi; dağıtım kriterleri ile dağıtılamayan gelirlere ilişkin kuralları içerir.

(3) Dağıtımlara ilişkin ödeme listesi yıllık olarak Bakanlığa bildirilir.

Dağıtılamayan gelirler

Madde 42. (1) Gelirlerden; meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerine ödenmesi gereken ancak ilgili hak sahiplerinin tespit edilememesi veya ulaşılamaması nedeniyle 40ıncı maddede belirlenen tarihe kadar dağıtılamayan miktarlar, Birlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur.

(2) Birlik, meslek birliklerince temsil edilen hak sahiplerini tespit etmek ve ulaşmak için 40ıncı maddede belirlenen sürenin bitiminden sonra en geç üç ay içerisinde, üyeleri ile temsilcilik sözleşmesi bulunan kuruluşlara ilgili bilgileri iletmek başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır. Bu bilgiler arasında, mümkün olduğu ölçüde, eser veya bağlantılı hak konusunun adı, hak sahibinin adı, ilgili yayımcı veya yapımcı ile hak sahibinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek diğer bilgiler yer alır. Alınan tedbirlerin sonuçsuz kalması halinde meslek birliği, üç aylık sürenin bitiminden en geç bir yıl sonra söz konusu bilgileri internet sitesinde yayımlar.

(3) Birlikçe hak sahiplerinin tespitine ve ulaşılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gelirlerin tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren üç yıl içerisinde hak sahiplerine dağıtılamayan tutarlar ve bu tutarlardan elde edilen faiz ve diğer gelirler, hak sahiplerinin hakları saklı kalmak kaydıyla Dağıtım Yönergesi kapsamında kullanılır.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler

Madde 43. Birlik zorunlu organlarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Zorunlu organ üyeleri dışındaki üyelere ücret ve huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

Birlik hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları, Genel Kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Genel Kurul kararıyla sona erme

Madde 44. Genel Kurula katılan üye sayısının üçte ikisinin oyuyla Birliğin feshine karar verilebilir. Fesih kararı, Genel Kurul divan başkanı tarafından on beş gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Kendiliğinden sona erme

Madde 45. (1) Meslek birliği;

 1. 22nci maddede belirtilen yeter sayının sağlanamaması nedeniyle olağan Genel Kurul toplantısının yapılamaması,
 2. Birlik Tüzüğü gereğince zorunlu organların oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 3. Borç ödemede acze düşmesi,
 4. Kuruluş üye sayısı koşulunun sonradan kaybedilmesi,
 5. Kanunun 42/B maddesinin dördüncü  fıkrası  gereğince  yapılması  gereken olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılamaması,

hallerinde kendiliğinden sona erer. Bu hallerde Birliğin kendiliğinden sona erdiği, Bakanlık tarafından re’sen veya talep üzerine tespit edilir.

Tasfiye

Madde 46. (1) Genel Kurul kararıyla feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Birliğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde birlik adında “Tasfiye Halindeki Çevirmenler Meslek Birliği” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye Kurulu, önce Birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Birliğin borçlu olduğu tespit edilirse alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Birliğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve malların devri konusundaki karar Genel Kurul tarafından alınır. Genel Kurul toplanamadan tasfiye halinde ise kalan para ve mallar aynı alanda faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan meslek birliğine devredilir.

(3) Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi (7)  gün içinde bir yazıyla Bakanlığa bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

(4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Bakanlıkça haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç (3) ay içinde tamamlanır.

(5) Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

ALTINCI BÖLÜM

Defter ve Kayıtlar

Tutulacak Defterler

MADDE 47. Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutar.

1) İşletme hesabı defteri: Birlik adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

2) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3) Üye kayıt defteri: Birliğe üye olarak giren gerçek kişilerin kimlik bilgileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ve yetkili temsilcisinin kimlik bilgileri ile Birliğe giriş ve çıkış tarihleri varsa üyelik türüne göre bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5) Demirbaş defteri.

Kayıt usulü

Madde 48. (1) Bu Yönetmeliğe göre tutulacak defter ve kayıtlar Türkçe tutulur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır veya bilgisayar çıktısı halinde deftere yapıştırılarak dört köşesi kaşelenir.

(2) Defterler elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve notere onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

(3) İşletme defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazı, üstü çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

(4) Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunaksız hale getirilemez.

(5) Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

(6) Birliğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Kayıt zamanı

Madde 49. (1) İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları;

 1. a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.

Hesap Dönemi

Madde 50. Birliğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Defterlerin tasdiki

Madde 51. (1) Bu Yönetmelikte yazılı defterler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, kullanılmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

(2) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Birliğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhi formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

(3) Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir ve gider belgeleri

Madde 52. Birlik gelirleri, alındı belgesi veya faturayla tahsil edilir. Birlik gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır ve sayman üye tarafından kontrol edilir. Bastırılan alındı belgesi bilgilerinin on beş (15) gün içinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Sayman üye, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Birlik gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Birlik kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Birlik giderleri, gerçek ve tüzel kişilerden alınacak, 213 sayılı Kanun gereğince düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerle tevsik edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki belgesi

Madde 53. (1) Birlik, hak sahiplerince verilen Yetki Belgesine konu hakları kendi adına kullanmaya, üçüncü kişilere kullandırmaya, kullanmaktan menetmeye, kullanımlar karşılığında ödenen ücreti tahsil etmeye, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü kazai, idari ve icrai yollara başvurmaya ve takip etmeye yetkili ve yükümlüdür.

(2) Yetki belgesine konu her bir hakkın türü ve kapsamının meslek birliğinin koyacağı kriterlere uygun olarak belirlenmesi esastır.

Kullanıcılarla ilişkiler

Madde 54. (1) Birlik, kullanıcılarla ilişkilerini dürüstlük ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütür.

(2) Birlik, kullanıcıların lisans sözleşmesine ilişkin bilgi taleplerini gecikmeksizin cevaplandırır. Gerekli bilgiler alındıktan sonra objektif ve ayrımcı olmayan koşullarda kullanıcılara lisans sözleşmesi önerilir ya da gerekçesi belirtilerek talebin kabul edilmediği bildirilir.

(3) Birlik, lisans sözleşmesi hakkında bildirimde bulunmak da dahil olmak üzere, kullanıcıyla elektronik araçlar vasıtasıyla iletişim kurulmasına imkân tanır.

Şikâyet başvuru süreçleri

Madde 55. Birlik, üyelerinin, temsil anlaşması yaptıkları kuruluşların ve kullanıcıların kendileriyle ilgili iş ve işlemlerine ilişkin şikâyetlerini etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Yıllık şeffaflık raporu

Madde 56. Birlik tarafından takvim yılı esas alınarak, her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetmeliğin eki EK-3’te yer alan “MESLEK BİRLİKLERİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER”de belirtilen konuları içeren şeffaflık raporu düzenlenir ve en az beş yıl boyunca internet sitesinde yayınlanır.

Birliğin internet sitesi

Madde 57. Birliğin kurumsal internet sitesinde; Birlik Tüzüğü ve Yönergeleri, üyeliğe ilişkin hususlar, tip yetki belgesi, aidatlar, kesinti oranları, temsil sözleşmesi yapılan uluslararası kuruluşların listesi, şikâyet başvuru süreçleri, tarifeler, indirim ve ödeme kolaylıkları, standart lisans sözleşmeleri, üye ve repertuvar bilgileri, Genel Kurul kararları, zorunlu organların üyeleri, iletişim bilgileri ve yıllık şeffaflık raporu yayınlanır ve güncel tutulur.

Birlik zorunlu organ üyelerinin yükümlülükleri

Madde 58.  Birlik zorunlu organ üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve birliğin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Birliğin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, aşağıdaki bilgileri yıllık olarak hazırlar ve Genel Kurula beyan eder:

 1. Birlikten hak sahibi olarak alınan tutar,
 2. Birlikten alınan diğer ödemeler ve bu gelirin nereden elde edildiği,
 3. Birlikten elde edilen herhangi bir menfaat,
 4. Kişisel çıkarlar ile Birlik çıkarları arasında veya Birliğe karşı yükümlülükler ile başka kişilere ilişkin yükümlülükler arasında olabilecek fiili veya muhtemel çatışma.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

Madde 59. (1) Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık bu yetkisini kamu yararı kapsamında kullanır. Hak sahipleri ile meslek birlikleri arasındaki, toplu hak yönetiminin işleyişiyle ilgili olmayan münferit ihtilaflar Bakanlığın denetimine tabi değildir.

(2) Bu denetim; Birliğin Kanun, Yönetmelik, ilgili mevzuat ve Birlik Tüzüğü kapsamındaki görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulması, tarifelerin Kanunda öngörülen esaslara göre düzenlenmesi, Birliğin yönettiği haklara ilişkin her türlü bedelin tahsili ve dağıtımının mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi konularını kapsar.

(3) Bakanlıkça re’sen veya şikâyet üzerine her zaman denetim yapılabilir. Denetimler en az yirmi dört (24) saat önce birliklere bildirilir.

(4) Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetimle görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahiptir.

(5) Yapılan denetimin sonucu Bakanlık tarafından Birliğe yazıyla bildirilir.

(6) Birliğin Genel Kurul toplantılarında Bakanlık, temsilcilerini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat

Madde 60. Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 61. Bu Tüzük 24.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 62. Bu Tüzük hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.