ÇEVİRMENLER
MESLEK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birliği ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Rasimpaşa cad. Nemlizade sok. No: 11 Urluoğlu İşhanı Kat:1 D: 2 34716 Kadıköy-İSTANBUL’da olmak üzere ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ (ÇEVBİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur. Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 nci maddesi uyarınca İşlenme ve Derleme Eser Sahipleri alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar

Madde 2. Bu Tüzükte
a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığı,
b) Federasyon : Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,
c) Meslek Birliği (Birlik) : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik,
d) Kanun : 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
e) Tüzük: FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ ÎLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK
f) Eser Sahibi : Eseri meydana getiren gerçek kişi,
g) Mali hak sahibi : Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.

Birliğin Amacı
Madde 3. ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİNİN amacı;
a. Çevirmenlerin ilgili yasalarca tanımlanmış, işleme eser sahipliğinden kaynaklanan hakları konusunda, Birliğe üye olsun olmasın bütün çevirmenleri, çevirmen adaylarını ve kamuoyunu bilinçlendirmek,
b. Çevirmenlik mesleğine yönelik yasal mevzuattaki belirsizlik ve sorunların giderilmesi, yasalarca tanınan hakların genişletilmesi için çalışmak,
c. Çevirmenlik mesleğinin özgürce icra edilmesine, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanmasına çalışmak,
d. Çevirmenler arasındaki mesleki dayanışmanın ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirilmesini sağlamak,
e. Çevirmenler arasında UNESCO Nairobi Tavsiye Kararı ve Avrupa Edebiyat Çevirmenleri Birliği’nin (CEATL) çevirmenliğe ilişkin etik değerlerinin yerleşmesi için çalışmak ve
Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Birliğin Kurulması
Madde 4. Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Geçici Yönetim Kurulu
Madde 5. Geçici Yönetim Kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.
Geçici Yönetim Kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel Kişilik
Madde 6. Bu Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş işbu Tüzüğün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı
Madde 7. Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için 56 asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi
Madde 8. Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.
Eser sahipleri, birliğine devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilir.
Eser sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Eserleri İzlemek
Madde 9. Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin Faaliyetleri
Madde 10. Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkânlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyelerinin eserlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g) Üyelerinin eserlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,
i)Meslek birliğinin özelliğine göre yapılacak faaliyetler:
1- Çevirmenlerin asgari hakları temelinde bir tipsözleşme hazırlamak ve işverenlerin çevirmenlerle yaptıkları sözleşmeleri bu sözleşmeyi esas alarak düzenlemelerini sağlamaya çalışmak,
2- Çevirmenlerin zorunlu sosyal güvenlik sistemi içine alınmaları, sağlık sigortası ve emeklilik hakkı gibi sosyal güvenlik haklarından tümü ile yararlanmalarını sağlamak için girişimlerde bulunmak,
3- Talep halinde çeviriyle ilgili ihtilafların giderilmesi konusunda bilirkişilik hizmeti vermek,
4- Gerek kendi başına, gerekse çeviri eğitimi veren akademik kurumlarla
iletişim ve işbirliği içinde mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine
yönelik ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum vs. gibi ortak projeler,
ulusal ve uluslararası düzeyde paneller, atölyeler gerçekleştirmek,
faaliyetleri açısından gerekli gördüğü her alanda yayın yapmak, değişim programları geliştirmek,
5- Korsan yayıncılık, korsan çeviriler, kitap satışlarının azlığı gibi temel sorunların çözülmesi için resmi ve sivil her türlü kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve anılan kurumlarla işbirliği yapmak,
6. Çevirmenlerin kendi aralarında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasını sağlayacak platformlar yaratarak becerilerinin geliştirilmesi yönünde eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu yolla ülkemizdeki çevirilerin niteliğini yükseltmek.

Meslek Birliğinin Kurucuları
Madde 11. Birliğin asıl üye olma vasfına haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucuların ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösterir imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır. (Ek 1)

İKİNCİ BÖLÜM
Birlik Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri
Madde 12. Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz.Tüzel kişilerin üye olabilmesi Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, üstlendikleri eser çeşitleri bakımından başka birlikler üye olabilirler.

Üyelik Türleri
Madde 13. Birlikte, asıl üye, yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asıl üye
Madde 14. Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Eser sahibi olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak

Yararlanan Üye
Madde 15. Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.
Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Üyelik Başvurusu ve Kabul
Madde 17. Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.
Üyeliğe kabul edilenler, asıl yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılır.

Üyelik Uyuşmazlığı
Madde 18. Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karar bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözülür.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi
Madde 19. Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklanması da yapılarak defterden silinir.
Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme
Madde 20. Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz
Madde 21. Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisiyle ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir:
a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
c) Yetki belgesine aykırı davranışları, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,
d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.
Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Organları

Birlik Organları
Madde 22. Birliğin zorunlu organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Teknik-Bilim Kurulu,
e) Haysiyet Kurulu.
Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. İhtiyari organların kurulabilmesi için Yönetim Kurulu veya Birlik üye tam sayısının üçte birinin yazılı teklifi bulunmalıdır. Yapılan bu teklif üzerine Genel Kurul tarafından ihtiyari organların kurulmasına ve yetkilerinin belirlenmesine karar verilir.

Genel Kurul
Madde 23. Genel Kurul birliklerin asıl üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 24. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karar bağlamak,
d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
f) Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karar bağlamak,
j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,
k) Birliğin aynı amaçlı uluslar arası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,
l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
m) Üyelik niteliğine ilişkin ölçütleri belirlemek,
n) Eserlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,
o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak

Genel Kurula Uygulanacak Hükümler
Madde 25. a)Genel kurulun toplanması Genel kurulun olağan toplantısı iki yılda bir, en geç mart ayının sonuna kadar birlik tüzüğüyle belirlenmiş genel merkezin bulunduğu il merkezinde yapılır.
Genel kurulun toplantı çağrısı yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli görmesi ya da birlik asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
Denetleme kurulu veya birlik asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu istek yazısının kendisine ulaştığı günden itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, yönetim kurulu üye sayısı kadar asıl üyeyi genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.
b)Genel kurulun toplantıya çağrılması Genel kurul toplantısı, genel kurul üyelerine; toplantının, çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yerini, gününü, saatini gündemini ve toplantıya katılacak üyelerin adlarını belirten liste bir yazıyla duyurulur. Çağrı yazısının toplantı gününden en az otuz gün önce taahhütlü olarak postalanması veya üyelere imza karşılığında elden verilmesi gerekir.
Toplantı yeri, günü, saati ve gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce valiliğe ve Bakanlığa yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir. Bakanlık, toplantıda bir Hükümet komiseri bulundurur.
c)Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü Genel kurul, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantının yapılabilmesi için, katılan üye sayısının, yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olmaması gerekir.
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
Genel kurul üyeleri, bir başka üyeye verdikleri noterden onaylı vekaletname ile oy kullanabilirler. Her üye ancak bir üyenin vekaletini alabilir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri genel kurulda vekaletname ile temsil edilemez, yönetim ve denetleme kurulu üyeleri de başka bir üyeyi vekaleten temsil edemezler.
Üyeler toplantıya, yönetim kurulunca düzenlenen genel kurul listesindeki adlarının karşısını imzalayarak girerler. Toplantı, yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla belirlendikten sonra, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
Hükümet komiserinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, gerekirse yeteri kadar başkan yardımcısı ve en az iki yazman seçilir. Toplantı, genel kurul başkanı veya başkanın görevlendirdiği yardımcısı tarafından yönetilir. Toplantı tutanakları yazmanlarca düzenlenir, toplantıyı yöneten başkan veya başkan yardımcısı ve yazmanlarca imzalanır ve yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önerisi ve genel kurul kararıyla gündeme madde eklenebilir.

Yönetim Kurulu
Madde 26. Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş asil üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Kurul, başkanın yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 27. Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılamayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 28. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerinin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
b) Genel sekreter ile merkez şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek görevlerine son vermek bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışmaları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,
e) Birlikçe tahsis olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
f) Bir eser üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,
g) Asıl üyelik, yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,
j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,
l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek,
m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,
n) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili
Madde 29. Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.
Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.
Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerine en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme Kurulu
Madde 30. Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 31. Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayda bir denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneği de Bakanlığa gönderilir.

Teknik-Bilim Kurulu
Madde 32. Teknik-bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri
Madde 33. Teknik-bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu
Madde 34. Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri
Madde 35. Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.
Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.
Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edilebilir.
İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 36. Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanlığınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 37. Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.
Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.
Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisiyle ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Hesap Dönemi
Madde 38 Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.
Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri
Madde 39. Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
c) Yayın gelirleri,
d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,
e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
f) Faiz, Hazine Bonosu ve Devlet tahvil gelirleri,
g) Diğer gelirler

Yetki Belgesi
Madde 40. Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eserlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.
Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi(42/A) çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde Gözönünde Bulundurulacak Ölçütler
Madde 41. Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde eserlerin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:
a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
b) Ulusal ve uluslar arası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,
d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,
e) Eserlerin kullanım sıklığı,
f) Pazar oranı,
g) Kullanılan her eser başına bir ücret,
h) Sabit ücret,
i) Saniye ve dakika bazında birim ücret,
Gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.
Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 42. Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.
Dağıtım
Madde 43. Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içinde hak sahiplerine ödenir.
Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtılmasına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler
Madde 44. Yönetim, denetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.
Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye
Madde 45-Tüzüğün “Genel kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü “Mahkeme kararıyla fesih” baçlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45 inci ve Tasfiye başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik içinde uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Defter ve Kayıtlar
Madde 46. Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a) Asıl üye defteri,
b) Yararlanan üye defteri,
c) Yönetim kurulu karar defteri,
d) Gelen ve giden evrak defterleri,
e) Gelir ve gider defterleri,
f) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defterleri,
g) Demirbaş defteri,
Birlik çalışma ve hizmetlerin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Eserlerin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi
Madde 47. Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri eserlerin bir örneğini, çoğaltılmayanların maket, resim veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.
Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Uluslar arası Kuruluşlarla İlişkiler
Madde 48. Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir.Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir. Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.
Bakanlığın Denetimi
Madde 49-Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir.Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri ,hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.
Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde,ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.
Bakanlık gözlemcisi
Madde 50- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.
İlgili Mevzuat
Madde 51-Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönergeler
Madde 52. Birlik, işbu Tüzüğün uygulanması ile ilgili yönergeleri genel kurul dışında zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük
Madde 53. Bu tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 54. Bu tüzük Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.